Offentliga kök - coronavirus

Här finns frågor och svar om coronapandemin för dig som arbetar med måltider i vård, skola och omsorg.

Kökens ordinarie hygienrutiner inklusive handtvätt är tillräckliga för att undvika smittspridning även av coronavirus. Det finns inget som tyder på att coronaviruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. 

Kan äldre på äldreboenden äta i matsalen och ta mat själva?

Ja, det är trängsel mellan människor vid måltiden och inte själva maten som kan innebära risk för smitta med coronavirus. Om verksamheten kan förhindra att det blir trängsel och det finns möjlighet till god handhygien går det bra att de äldre tar mat själva från karotter eller buffé.

I köket räcker det att följa vanliga hygienrutiner, både när det gäller hanteringen av mat och när det gäller rengöring av porslin, redskap och kantiner. Det gäller även matvagnar som transporterar mat mellan avdelningar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att verksamheter inom vård och omsorg organiseras så att trängsel begränsas och gör det möjligt för människor att hålla avstånd till varandra. Äldreboenden behöver därför bedöma hur de kan begränsa smittorisken vid de gemensamma måltiderna och aktiviteterna. 

Kan patienter på sjukhus äta i matsal och ta mat själva från mellanmålsvagn?

Ja, det kan vara en möjlighet att patienter och närstående själva tar mat vid mellanmålsvagnar och äter i gemensamma matsalar på sjukhus. Risken för spridning av coronaviruset genom så kallad indirekt kontaktsmitta, som när man rör vid ytor, redskap eller livsmedel, bedöms vara mycket liten. Men om det uppstår trängsel kan smitta spridas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att verksamheter inom vård och omsorg organiseras så att trängsel begränsas och gör det möjligt för människor att hålla avstånd till varandra. Självklart ska också ordinarie hygienrutiner följas.

För patienter med nedsatt aptit och/eller risk för undernäring har måltiden och mellanmålen stor betydelse för det totala energi- och näringsintaget – liksom för tillfrisknandet i stort. Det kan därför vara av stort värde om sjukhus kan erbjuda ett socialt sammanhang vid måltiden även under covid-19, men smittorisken måste beaktas. Ett brett utbud av näringsrika och goda mellanmål är viktigt men behöver kunna serveras på ett säkert sätt. 

Vilket ansvar har förskolor och skolor för att motverka smittspridning i samband med skolmåltider?

De nya allmänna råden och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som började gälla i december 2021 är inte avsedda att föranleda några särskilda åtgärder eller anpassningar kopplade till den ordinarie skolmåltidsverksamheten i förskolor och skolor.

Skolverksamheter har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, till exempel genom förebyggande åtgärder. Huvudmän för skolor och förskolor ska systematiskt arbeta med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla. De förebyggande åtgärder som genomförs i verksamheten bör enligt Folkhälsomyndigheten vara proportionerliga i förhållande till riskerna med smittspridning, och inte påverka barns och elevers välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt.

Det är upp till huvudmän och rektorer att bedöma vilka förebyggande åtgärder kopplade till skolmåltider som behövs. Det kan bland annat bero på de lokala förutsättningarna och barnens eller elevernas ålder. Det kan vara bra att skolverksamheten och måltidsverksamheten samverkar i denna fråga.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att ta vara på de erfarenheter från det förebyggande arbete som gjorts under pandemin, exempelvis goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan motverka spridningen inte bara av covid-19, utan även av andra smittsamma sjukdomar.
Coronaviruset - frågor och svar utifrån skollagstiftningen - Skolverket

Har elever rätt till skolmåltider vid undervisning på distans?
Ja, om skolans lokaler är stängda och skolan bedriver distansundervisning har eleverna i grundskola och motsvarande skolformer rätt till skolmåltider. 
Men om en skola är stängd och det inte förekommer någon undervisning alls har eleverna inte någon rätt till skolmåltider.

Vilka regler gäller om skolmåltiden serveras som hämtmat till eleverna?

Ska vi vara extra noggranna med att rengöra och desinficera köket / restaurangen under coronapandemin?

Behöver mat kastas på grund av coronaviruset eller gäller vanliga rutiner för att tillvarata rester?

Om en medarbetare i vårt tillagningskök har coronavirus, kan viruset smitta via maten som serveras?

Är man sjuk bör man inte jobba. Om ert livsmedelsföretag har en medarbetare som har blivit sjuk -  följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det finns inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via mag-tarmkanalen.

Följ Måltidsbloggen

Coronapandemin - frågor och svar

Senast granskad 2022-01-12