Så använder du planen

Den nationella kontrollplanen är ett verktyg för dig som ska leda, planera och följa upp kontrollen. Planen ger också dig som företagare, branschföreträdare eller konsument inblick i kontrollen och vilka prioriteringar som finns.

Den nationella kontrollplanen är i första hand till för kontrollmyndigheterna i livsmedelskedjan. Den vänder sig till chefer med ansvar för att planera, leda och följa upp kontrollen, till politiker och beslutsfattare men planen är också till för att företag och branschföreträdare ska få inblick i kontrollen och myndigheternas prioriteringar. Den vänder sig också till konsumenter och till allmänheten. Planen omfattar alla led i livsmedelskedjan – från jord till bord – och alla lagstiftningens områden.

Målsättning är att planen ska vara lättillgänglig, aktuell och relevant – både för myndigheter och för företag. Planen omfattar alla led i livsmedelskedjan – från jord till bord – och den ska vara ett styrdokument för myndigheterna i alla lagstiftningsområden i livsmedelskedjan.

Planen kan användas på olika sätt:

 • För verksamhetsplanering
 • För information om utvecklingsarbete, pågående regeringsuppdrag och utredningar som kan påverka myndigheternas och företagens planering.
 • Ger en beskrivning av den rättsliga grunden till kontrollen, myndigheternas befogenheter, krav på kontrollmyndigheter, hur kontrollen är organiserad och fungerar och hur myndigheterna säkerställer att personalen har rätt kompetens.
 • Ger en inblick i hur myndigheterna samverkar, vilka beredskapsplaner som finns och samarbete vid utredningar och i kris.
 • Kontaktlista till de myndigheter som utarbetat planen och en sammanställning över definitioner och begrepp som används i planen.

Enligt förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll (kontrollförordningen) ska varje medlems­land i EU ha en flerårig samlad nationell kontrollplan. Den svenska planen är fyraårig, upp­dateras vid behov och används som underlag när EU:s revisorer granskar det svenska kontroll­systemet.

Nationella kontrollplanen uppdateras regelbundet

Uppdateringar görs när nya nationella mål sätts, nya aktiviteter initieras för att utveckla kontrollsystemet och vid andra större förändringar.

Exempel på skäl till uppdatering är vid:

 • nya eller ändrade mål
 • nya eller ändrade åtgärder som Livsmedsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen initierar för att nå målen
 • resultat av offentlig kontroll och revisioner av kontrollmyndigheternas arbete som leder till nya prioriteringar
 • nya sjukdomar, smittor eller andra risker för människor eller djurs hälsa, växtskydd eller djurskydd
 • nya vetenskapliga rön
 • större förändringar av myndigheternas organisation eller verksam­het
 • ny eller förändrad lagstiftning

Myndigheterna har gemensamt tagit fram den nationella kontrollplanen. Du hittar myndigheterna längst ner på varje sida. Klickar du på logotypen kommer du direkt till myndighetens webbplats.

Den nuvarande planen gäller från 2022 till och med 2025.

Senast granskad 2022-02-17