Nationell kontrollplan primärproduktion 2022-2023

Livsmedel

Planering av kontrollen i primärproduktionen av foder och livsmedel görs av länsstyrelserna tillsammans med Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Målet är att kontrollen på ska vara riskbaserad på nationell nivå och att samtliga branscher får regelbunden kontroll.

Nationell kontrollplanering

Modellen för nationell kontrollplanering för primärproduktionen fördelar varje år kontroller vid 1000 registrerade anläggningar. Kontrollerna fördelas enligt principer som gör att sannolikheten att få kontroll är lika för stor alla anläggningar med samma kontrollpriortet, oavsett var i landet anläggningen finns.

Varje länsstyrelser tilldelas ett antal kontroller per bransch. Om inget annat anges ska kontrollen av foder och livsmedel samordnas vid kontrollbesöket. Det innebär att om en verksamhet omfattas både av livsmedels- och foderlagstiftningen, till exempel vid uppfödning av livsmedelsproducerande djur, så kontrolleras att verksamhetsutövaren följer alla relevanta bestämmelser inom båda lagstiftningsområdena.

Den nationella kontrollplanen för primärproduktionen består av en flerårig plan och en ettårig plan. Den ettåriga planen uppdateras varje år.

Kontroller hos 1000 aktörer

För år 2022 har 847 kontroller fördelats mellan branscherna spannmål, bladgrönsaker på friland, baljväxter, potatis, mjölk, nötkreatur, gris, häst, fjäderfä och struts, äggproduktion, odling och insamlig av tvåskaliga blötdjur (musslor),  insamling av vilda bär och svampar samt rennäring. 

Utöver det ska 153 så kallade "övriga riskbaserade kontroller"  göras inom branscherna odling av bladgrönsaker på friland, fjäderfä och struts, äggproduktion, odling och insamlig av tvåskaliga blötdjur (musslor),  primärproduktion av groddar samt uppfödning av insekter för foderändamål.  Dessa branscher som identifierats vid omvärldsbevakningen, utvärdering av resultat från tidigare års kontroller och revisioner  som särskilt intressanta för utökad kontroll.

Ett antal kontroller ska även göras hos aktörer som bedriver andra verksamheter inom primärproduktionen men som inte omfattas av riskklassningsmodellen för foder- och livsmedelsföretag i primärproduktionen. 

Särskilt fokus för 2022

  • Spannmål – operativt mål 20 för livsmedelskontrollen (mykotoxiner i spannmål) samt kontroll av skadedjur och rengöring.
  • Bladgrönsaker friland – kontroll av bevattningsvatten, personalhygien.
  • Mjölk – kontroll av direktförsäljning av små mängder opastöriserad mjölk, inventering och kontroll av bestämmelserna i 76-81 §§ i LIVSFS 2005:20.
  • Ägg – kontroll av direktförsäljning av små mängder ägg, kontroll av bestämmelserna i 53-57 §§ i LIVSFS 2005:20 samt kontroll av förekomsten av äggtvätt.
  • Tvåskaliga blötdjur – kontroll av direktförsäljning av små mängder tvåskaliga blötdjur, inventering och kontroll av bestämmelserna i 65-70 §§ i LIVSFS 2005:20. Kontroll av samtliga aktörer som odlar eller samlar in tvåskaliga blötdjur.
  • Vilda bär och svampar – kontroll av personalhygien och märkning.
  • Groddar – kontroll av den specifika groddlagstiftningen. Två planerade kontroller på samtliga anläggning som producerar groddar.
  • Insekter – kontroll av foderlagstiftningen.
  • Generellt fokus i alla branscher: Ekologiskt. Kontroll av vilseledande information om ekologiskt foder och ekologiska livsmedel inom samtliga branscher. Syftet med kontrollen är att upptäcka företag som uppger att de producerar ekologiskt foder eller ekologiska livsmedel eller saluför sina produkter som ekologiska och som borde vara certifierade för detta men inte är det. Från 1 januari 2022 finns nya EU-regler och nationella regler om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, se förordning (EU) 2018/848.
  • Generellt fokus för anläggningar med livsmedelsproducerande djur: Kontroll av rengöring och skadedjur.
Senast granskad 2021-12-17