Frågor och svar om kontroll vid slakterier

Här får du svar på några vanliga frågor om Livsmedelsverkets kontroll på slakterier.

Hur kontrolleras slakterier i Sverige?

Varje djur som slaktas i Sverige kontrolleras, med vissa få undantag. Livsmedelsverkets veterinärer besiktigar alla levande djur före slakt, med undantag av fjäderfä där besiktning görs på flocknivå av en viss andel av fåglarna i en flock. Alla slaktkroppar och organ besiktigas sedan efter slakt, även fjäderfä. På stora slakterier finns Livsmedelsverkets veterinärer på plats hela tiden som slakt pågår.

Livsmedelsverkets veterinärer kontrollerar att djuren hanteras enligt djurskyddslagstiftningen i samband med slakten, samt att djuren sköts och hanteras rätt under den tid de är på slakteriet. Det kan till exempel gälla att djuren bedövas och slaktas på rätt sätt. På mindre slakterier kontrolleras djuren och köttet på samma sätt, men där är Livsmedelverket generellt sett inte på plats under tiden som slakt pågår utan där är vi på plats före och efter slakt. Vi tittar då på de levande djuren före slakt och på kropp och organ efter slakt. Men även på små slakterier är vi på plats några gånger per år under tiden som slakt pågår för att kontrollera att slakten går rätt till.

Vad händer om Livsmedelsverket ser att djur behandlas illa på ett slakteri?

Om Livsmedelsverkets veterinärer ser att ett slakteri bryter mot djurskyddslagstiftningen i samband med slakt ska vi direkt vidta de åtgärder som behövs för att omedelbart avbryta ett djurs lidande. Det kan exempelvis handla om att vi beslutar om att ett visst djur ska avlivas direkt, att slakten ska avbrytas eller saktas ner.

Länsstyrelsen är den myndighet som är huvudansvarig för djurskyddet inom respektive län, även på slakterier. Därför informerar vi alltid dem om allvarliga brister för att de ska kunna vidta eventuella nödvändiga förebyggande åtgärder för att förhindra att samma sak händer djuren igen. Om länsstyrelsen fattar beslut kring slakteriet kan Livsmedelverket i dialog med länsstyrelsen kontrollera att beslutet följs av slakteriet.

Vi informerar även länsstyrelsen månadsvis om resultatet av alla djurskyddskontroller som våra veterinärer har gjort.

Hur kan jag vara säker på att djuren behandlas på rätt sätt på slakterierna?

Det är alltid livsmedelsföretaget som har ansvar för att följa lagstiftningen. Livsmedelsverket och länsstyrelserna har till uppgift att kontrollera att företagarna tar sitt ansvar men ingen myndighet kan garantera att slakterierna alltid följer lagstiftningen.

Hur vet jag från vilket slakteri köttet jag köpt kommer?

Att kunna spåra produkter tillbaka till den anläggning där den producerats är en viktig del i livsmedelslagstiftningen. Alla livsmedel som kommer från djur märks med slakteriets särskilda godkännandenummer från Livsmedelsverket. Numret finns för att kunna återkalla livsmedel som kanske inte är säkert att äta.

Hur har Livsmedelsverket säkerställt att kontrollen på de KRAV-certifierade slakterierna fungerar?

Livsmedelsverket  kontrollerar alla svenska slakterier utifrån lagstiftningen. Det görs ingen åtskillnad vid vår kontroll av KRAV-certifierade slakterier.

KRAV är en privat ekonomisk förening med ett eget regelverk som baseras på det ekologiska regelverket, men som i vissa fall går längre. Att detta följs kontrolleras av ackrediterade kontrollorgan. Frågor som rör KRAVs verksamhet kan KRAV svara på.

Hur kan Livsmedelsverket vara säkra på att kontrollorganen för ekologiska produkter gör ett bra jobb?

Livsmedelsverket har delegerat kontrollen av ekologiska produkter utifrån EUs regelverk för ekologisk produktion till ackrediterade och godkända kontrollorgan. Kontrollorganen är ackrediterade, opartiskt granskade och godkända, av SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Den kontroll som beskrivs i frågan ovan, sker även på ekologiska slakterier.

Är det farligt att äta kött som har avföring på sig?

Ytan på rått kött kan i slaktprocessen kontamineras med bakterier, framför allt gäller det bakterier som finns i djurens avföring och som kan orsaka sjukdom hos människa. Livsmedelsverket kontrollerar därför att företagen slaktar hygieniskt så att så lite bakterier som möjligt hamnar på köttet. Några av bakterietyperna kan leda till magsjuka och i vissa fall annan allvarlig sjukdom och störst är risken om köttet äts rått. Vid upphettning till 70 grader dör de flesta bakterier snabbt. Risken för att bli sjuk minskas genom att vara noga med hygienen vid hantering av rått kött och köttfärs samt att steka ytan på helt kött och genomsteka köttfärs.

Anser ni att kontrollen fungerar– med tanke på det som uppdagats kring brister i hygien?

För att vi ska ha säker mat och för att ingen ska bli lurad så kontrollerar Livsmedelsverket att företagen följer lagstiftningen. Enstaka förelägganden innebär inte nödvändigtvis att företagen har stora problem i sin verksamhet. De flesta företag gör rätt och följer lagstiftningen. På större slakterier är vår kontrollpersonal ständigt på plats. Vid mindre slakterier är vi på plats när det ska slaktas och då tittar vi på djuren före slakt och på kroppen och organen efter slakt.

Senast granskad 2022-04-05