Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar 2023

Livsmedelsverket utför kontroller vid slakterier och på vilthanteringsanläggningar. På denna sida finns information om de avgifter vi tar ut för att kontrollera din verksamhet. 

Förutsättningarna för kontroll varierar mellan olika anläggningar, vilket gör att behovet av Livsmedelsverkets personal för besiktning före och efter slakt skiljer sig åt. Om Livsmedelsverkets personal är närvarande för att besikta före och efter slakt under en sammanhängande period på mer än fyra timmar per slaktdag, kallar vi det ständig närvaro.

Om besiktningen av djuren före och efter slakt sker vid separata besök, har anläggningen inte  ständig närvaro. Hur slakten är planerad avgör hur mycket personal som behöver vara på plats för att utföra kontrollen.

Tre olika modeller för avgift

Gemensamt för alla tre modeller är att Livsmedelsverket tar betalt för den tid kontrollen tar. För anläggningar utan ständig närvaro tillkommer en inställelseavgift för varje besök. Normalarbetstid är vardagar mellan 06:00 och 18:00. Besiktning före och efter slakt som sker utanför normalarbetstid samt besiktning som sker utanför det fastställda slaktschemat kostar mer. Inställelseavgiften påverkas inte av påslag.

Påslag på timtaxan

 
Dag Klockslag Påslag i procent vid planerad kontroll utanför normal arbetstid Påslag i procent vid kontroll utanför slaktschema

Helgfri måndag till fredag

6-18

--

25

Helgfri måndag – torsdag

18-22

50

75

Helgfri måndag – torsdag

22-06

75

100

Helgfri fredag samt dag innan storhelg

18-00

75

100

Lördag, söndag och helgdag*

Hela dagen

75

100

Storhelg**

Hela dagen

100

125

 *Helgdag som inte är storhelg. 

**Avser trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen.

För slakt eller vilthantering som sker på helgdag tar Livsmedelsverket ut en avgift för minst tre timmar kontroll.

Riskbaserad kontroll av slakterier och kontroll av företag med flera verksamheter

Förutom de avgifter som tas ut för besiktning före och efter slakt, tar Livsmedelsverket även avgift ut för kontroll av själva livsmedelsföretaget, så kallad riskbaserad kontroll.

Vissa anläggningar bedriver utöver slakt även annan livsmedelsverksamhet, till exempel styckning, malning av kött eller liknande. Timavgiften för kontrollen av dessa så kallade integrerade verksamheter är densamma som för kontrollen av själva slakteriet.

Nödslakt och slakt på gård som djuren kommer från

Statsstöd för slakterier och vilthanteringsanläggningar

Detta ingår i timtaxan

Enligt förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (kontrollförordningen) är det obligatoriskt att ta ut avgift för kontrollen vid slakterier och vilthanteringsanläggningar. Kontrollförordningen anger i artikel 81 vilka kostnader som ska ingå i avgiften. Timtaxan för avgifterna beräknas så att följande kostnader ska täckas under förutsättning att dessa härrör ur den offentliga kontrollen:

  • Löner till den personal, inklusive stödpersonal och administrativ personal, som medverkar i den offentliga kontrollen samt socialförsäkrings- och pensionsavgifter och försäkringskostnader för personalen.
  • Kostnader för anläggningar och utrustning, inklusive kostnader för underhåll samt försäkringar och andra därmed förbundna kostnader.
  • Kostnader för förbrukningsmaterial och verktyg.
  • Kostnader för utbildning av personalen.
  • Kostnader för resor och traktamenten.
  • Kostnader för provtagning och för laboratorieanalys, laboratorietestning och laboratoriediagnostik som officiella laboratorier tar ut för dessa uppgifter.
Senast granskad 2023-04-11