Stöd för liten produktion 2023

Du som driver ett slakteri eller en vilthanteringsanläggning med en årlig slaktvolym upp till 5 000 ton kan få särskilt stöd. Stödet minskar vissa av dina avgifter för kontroll. Här kan du läsa om stödets storlek och vilka avgifter som är stödberättigade.

Slakterier och vilthanteringsanläggningar med en årlig slaktvolym upp till 5 000 ton kan få stöd för liten produktion.  De anläggningar som har lägst slaktvolym får högst stöd för avgiften. Stödet minskar stegvis och upphör helt vid en slaktvolym som överstiger 5 000 ton.

Avgifter som omfattas av stöd

Ditt slakteri eller vilthanteringsanläggning får olika typer av kontroll och ditt företag betalar för kontrollen i form av avgifter. Stöd för liten produktion får endast ges för att minska avgifterna för kontroll av slakt och vilthantering. Följande avgifter är stödberättigade:

  • Avgift för planerad kontroll vid slakt.
  • Avgift för kontroll vid nödslakt.
  • Avgift för kontroll vid slakt som utförs vid den jordbruksanläggning som djuren kommer från.
  • Avgift för kontroll av livsmedelsföretagare avseende verksamheterna slakteri- och vilthantering.

För slakterier och vilthanteringsanläggningar som inte har ständig närvaro är både inställelseavgiften och timavgiften stödberättigad.

Andra avgifter är inte stödberättigade. Det gäller exempelvis avgift för kontroll av styckning som sker på ett slakteri eller avgiften för kontroller som ursprungligen inte var planerade.

Hur mycket stöd en anläggning kan få framgår i tabell 1.

Tabell 1 Stöd för liten produktion vid olika slaktvolymer 2023:

Slaktvolym (ton) Stöd i procentuell andel av stödberättigad avgift
0–10 70 %
10–50 68 %
50–200 65 %
200–1 000 60 %
1 000–2 000 55 %
2 000–3 000 50 %
3 000–4 000 45 %
4 000–5 000 40 %

 

Räkneexempel, stöd för liten produktion

En anläggning har slaktat 75 ton under de senaste tolv månaderna. Avgiften för de tre månaderna är totalt 10 200 kronor. Av avgiften är 8 000 kronor stödberättigade. Övriga 2 200 kronor är avgifter för kontroll av styckning, som alltså inte är stödberättigad.

Totalt stöd för liten produktion: 8 000 kr * 65 % =  5 200 kronor.

Avgift att betala för kvartalet: 10 200 kronor – 5 200 kronor = 5 000 kronor före eventuellt stöd för följsamhet.

Beräkning av slaktad volym

Hur mycket stöd för liten produktion en anläggning kan få avgörs alltså av slaktvolymen på anläggningen. Slaktvolymen beräknas på den slaktade volymen för de senaste 12 månaderna.  Den slaktade volymen räknas ut genom att antalet djur för varje djurslag multipliceras med den schablonvikt för djurslaget som Livsmedelsverket beslutat om. Schablonvikterna framgår i tabell 2.

För nya anläggningar, som ännu inte varit verksamma i 12 månader, används den planerade volymen för verksamheten. Den planerade volymen ersätts sedan månad för månad med ett utfall under det första verksamhetsåret.

Tabell 2 Schablonvikter för slaktade djur 2023:

Djurslag Schablonvikt 2023 (kg)
Alpacka 20
Anka 2,1
Bison 332,9
Björn 120
Broilermödrar 2,73
Broilertuppar 2,73
Bäver 10
Dovhjort 25
Får 20,6
Galt 181,6
Get 11,2
Gås 3,5
Hästdjur 283,1
Höns 1,17
Kalkon , liten 4,24
Kalkon, stor 13,02
Kalv 165,2
Kamel 135
Kronhjort 50
Mufflonfår 20,1
Nötkreatur 332,9
Pärlhöns 0,5
Ren 25,3
Rådjur 14
Slaktkyckling 1,53
Slaktsvin 93,4
Struts 50
Sugga 181,6
Tamkanin 1
Tuppar 2,73
Vattenbuffel 332,9
Vildfågel 1
Vildsvin 30
Vilt, hardjur 1
Visent 332,9
Älg 135
Senast granskad 2023-04-19