Stöd för följsamhet 2022

Alla slakterier och vilthanteringsanläggningar har möjlighet att få stöd för följsamhet. Stödet minskar vissa av dina avgifter för kontroll. Här kan du läsa om vad du behöver göra för att få stödet, stödets storlek och vilka avgifter som är stödberättigade.

Slakterier och vilthanteringsanläggningar har möjlighet att få stöd för följsamhet. Följsamheten bedöms utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter (2021:9) om planering av besiktning före och efter slakt. Det handlar bland annat om att företaget ska inkomma med slaktschema i tid och meddela olika ändringar och avbokningar inom vissa tidsramar. Se tabell 1 nedanför. För att få stöd för följsamhet krävs så kallad full följsamhet, det vill säga att brist inte uppstår i förhållande till någon tillämplig regel i tabellen.  

Stödbeloppet är 19 procent av den stödberättigade avgiften om full följsamhet uppnås under månaden. Stödet följs upp per månad. Det innebär att en brist på följsamhet endast påverkar stödet för avgiften för den månad då bristen uppkom. Detta gäller även om beslut och fakturering av avgifter sker kvartalsvis. Under samma kvartal kan alltså stöd för följsamhet fås för de månader som följsamhet uppnås även om det varit en brist under en annan månad.

Avgifter som omfattas av stöd

Ditt slakteri eller vilthanteringsanläggning får olika typer av kontroll och ditt företag betalar för kontrollen i form av avgifter. Stödet för följsamhet får endast ges för att minska avgifterna för kontroll av slakt och vilthantering. Följande avgifter är stödberättigade:

  • Avgift för planerad kontroll vid slakt.
  • Avgift för kontroll vid nödslakt.
  • Avgift för kontroll vid slakt som utförs vid den jordbruksanläggning som djuren kommer från.
  • Avgift för kontroll av livsmedelsföretagare avseende verksamheterna slakteri- och vilthantering.

För slakterier och vilthanteringsanläggningar som inte har ständig närvaro är både inställelseavgiften och timavgiften stödberättigad.

Andra avgifter är inte stödberättigade. Det gäller exempelvis avgift för kontroll av styckning som sker på ett slakteri eller avgiften för kontroller som ursprungligen inte var planerade.

Räkneexempel stöd för följsamhet

En anläggning har slaktat 75 ton under de senaste månaderna. Anläggningen får 70 % nedsättning av stödberättigad avgift i form av stöd för liten produktion. Av kvartalets månader uppnås följsamhet månad 1 och 2. Tredje månaden har en avvikelse konstaterats.

Avgiften för de tre månaderna är totalt 10 200 kronor. Av avgiften är totalt 8 000 kronor stödberättigade. Stödberättigad avgift för månad 1 och 2 tillsammans är 6 000 kronor, avgiften för månad 3 är 2 000 kronor. 2 200 kronor är avgifter för kontroll av styckning, som alltså inte är stödberättigad.

Stöd för följsamhet: 6 000 kr * 19% = 1 140 kronor

Stöd för liten produktion: 8 000 kr * 70% =  5 600 kronor.

Avgift att betala för de tre månaderna: 10 200 kr – 1 140 kr - 5 600 kr = 3 460 kronor.

Vid full följsamhet under kvartalet skulle stödet för följsamhet bli 8 000 kr * 19% = 1 520 kronor, och avgift att betala för kvartalet blir då 3 080 kronor.

De regler som gäller vid bedömning av följsamhet är sammanställda i tabell 1. För att uppnå full följsamhet ska alla tillämpbara regler följas inom angiven tidsram.

Med arbetsdag avses vardag måndag-fredag. En förändring ska inomma senast klockan 16:00 för att räknas som inkommen under en arbetsdag. 

För anläggningar som slaktar både tamboskap och vilt, gäller reglerna för tillfällig ändring eller avbokning för det djurslag som skulle ha slaktats under den aktuella dagen. Om det under den aktuella dagen skulle slaktats både tamboskap och vilt gäller tidsgränserna för slakteri (tamboskap). 

Tillfälliga ändringar och avbokningar som ska anmälas inom de angivtna tidsramarna är ändringar i hel slaktdag eller helt slakttillfälle. Vid större anläggningar med fler slaktband ska även ändringar eller avbokningar av besiktning som omfattar ett slaktband under hel dag anmälas. 

Tabell 1 Regler för planering av besiktning före och efter slakt

Regel Tidsramar att följa Kommentar
Inlämning av slaktschema Senast 1 oktober inför kommande år.
Om det inte finns ett beslutat slaktschema inför ett årsskifte då ett nytt slaktschema ska börja gälla, kan anläggningen inte får stöd för följsamhet mot planering. 
Specificering av slaktdagar, renslakterier Senast söndagen för veckan efter den närmast följande.

 

Specificering av slaktdagar, slakteri som är mindre anläggning Slakterier senast tio arbetsdagar innan önskad dag för besiktning.  
Specificering av slaktdagar, vilthanterings-anläggningar som är mindre anläggning Senast två arbetsdagar innan önskad dag för besiktning.  
Ändring av slaktschema Senast 2 månader innan ändringen ska börja gälla.  
Tillfällig ändring av slaktschema Senast fem arbetsdagar innan önskad dag för besiktning.Senast 15 arbetsdagar innan önskad dag för besiktning under tidsperioderna första veckan i januari, veckan före eller veckan efter påsk, juni, juli, augusti eller de två sista veckorna i december. Gäller för enstaka ändring av besiktning som inte är att se som en ändring av slaktschema, till exempel en bokning av en extra slaktdag eller byte av slaktdag. En avbokning är inte en tillfällig ändring. 
Avbokning av besiktning, slakterier utom renslakterier Senast två arbetsdagar innan den planerade besiktningen. Gäller för enstaka avbokning av besiktning som inte är att se som en ändring av slaktschema.
Avbokning av besiktning, renslakterier Senast två kalenderdagar innan den planerade dagen för besiktning. För besiktning på måndag senast fredag veckan innan. Gäller för enstaka avbokning av besiktning som inte är att se som en ändring av slaktschema.
Avbokning av besiktning, vilthanteringsanläggningar Senast kalenderdagen innan den planerade besiktningen. Gäller för enstaka avbokning av besiktning som inte är att se som en ändring av slaktschema.

 

 

Senast granskad 2022-05-04