Storbritannien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Storbritannien.

Ansvarig myndighet i Storbritannien

Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Storbritannien är myndigheten Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA).    

Storbritannien publicerar Target Operating Model

1 januari 2021 är Storbritannien ett land utanför EU och införde särskilda regler för import av livsmedel till sitt land. De nya reglerna beskrevs i vägledningen Border Operating Model men kraven om hälsointyg flyttades fram till 2023. Under 2023 publicerar Storbritannien Border Target Operating Model (TOM) och redan nu finns ett första utkast tillgängligt. Detta är inte en slulig version. Kraven kan komma att ändras. I den nya modellen väljer Storbritannien att dela in livsmedel i olika riskklasser; låg, medium och hög. Mer information hittar du i TOM.

Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, varför du som företagare förväntas hålla dig uppdaterad via DEFRAs webbsida. Information om Storbritanniens krav kommer att uppdateras på denna sida under året.

Livsmedel delas in i olika riskkategorier

Storbritannien delar in livsmedel i 3 olika riskkategorier; låg, medium och hög risk. Livsmedel med låg risk behöver ingen hälsointyg medan livsmedel med medium och hög risk behöver medföljas av hälsointyg. En tabell över indelningen hittar du i DEFRAs vägledning. Denna indelning av livsmedel kan komma att ändras av Storbritannien. Detta är inte en slutlig version.

Föranmälan - 1 Januari 2022

Alla livsmedel av animaliskt ursprung, exempelvis kött, honung, mjölk, ägg, äggprodukter och sammansatta livsmedel från EU ska föranmälas av importören i Storbritanniens system IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System). Detta gäller även livsmedel av låg risk. Kommunicera med din importör i Storbritannien om vad som gäller.

Livsmedel av medium och hög risk - 31 oktober 2023

Livsmedel av medium risk exempelvis Kött och köttprodukter, Mjölkprodukter och Fiskeriprodukter ska medföljas av ett hälsointyg från 31 oktober 2023. Sök i DEFRAs vägledning efter var ditt livsmedel hamnar i för kategori.

Livsmedel av låg risk exempelvis förädlade, lagringsstabila livsmedel som sammansatta produkter och vissa konserverade köttprodukter och vissa fiskeriprodukter från länder med låg risk behöver inte medföljas av intyg.

Förutom krav på intyg så införs full gränskontroll för livsmedel med medium risk som förflyttas från Irland till Storbritannien.

e-signering är nu möjlig i PDF via Traces.

För hög riskprodukter såsom levande djur och animaliska biprodukter samt växtprodukter, kontakta Jordbruksverket.

Sändningar ska passera avsedd gränskontrollstation - 31 Januari 2024

Livsmedel av medium risk ska passera avsedd gränskontrollstation för relevant kontroll från 31 januari 2024. Dokument, ID och fysiska kontroller av animaliska produkter kommer att genomföras. För hög riskprodukter såsom levande djur och animaliska biprodukter samt växtprodukter, kontakta Jordbruksverket.

Hälsointyg för livsmedel av animaliskt ursprung

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns publicerade i TRACES.  Modeller av intygen hittar du på DEFRAS webbplats. Här kan du läsa om intygskraven för din produkt men dessa modeller ska inte användas när intygen ska utfärdas. Ha en bra kontakt med din importör för att få veta vilket intyg du ska välja. Tänk på att intygen uppdateras av DEFRA med jämna mellanrum. 

Sammansatta livsmedel innehållande animaliska råvaror

Om du ska exportera ett sammansatt livsmedel som innehåller både processade animaliska och vegetabiliska råvaror så hittar du bra vägledning på DEFRAs webbplats.  

Fångst-, berednings- och lagringsintyg för fiskeriprodukter

När fiskeriprodukter exporteras till Storbritannien ska sändningen åtföljas av ett fångstintyg, alltså ett dokument som visar att fisken är lagligt fångad. Intyget utfärdas av myndigheten i det land där fartyget är flaggat, det vill säga där fartyget är godkänt/registrerat för hantering av fiskeriprodukter. Fångstintyg beställs av Havs och vattenmyndigheten och du hittar intyget på deras webb. Om sändningen skulle avvisas från ett land utanför EU krävs ett sådant intyg för att sändningen ska kunna föras in i EU igen. Importören behöver intygen i förväg innan sändningen anländer till importlandet.

Dessutom kan ett beredningsintyg och ett lagringsintyg begäras av Storbritannien. Exempelvis i de fall där fiskeriprodukter köps in från ett tredjeland/en annan EU-medlemsstat för att beredas i Sverige och därefter exporteras till UK, krävs det ett beredningsintyg (processing statement), och om fiskeriprodukterna endast lagrats i Sverige innan export krävs det ett lagringsintyg (proof of storage). Beredningsintyget valideras av beredningsanläggningens kontrollmyndighet och lagringsintyget valideras av Tullverket. Kontakta Tullverket för att få ett lagringsintyg validerat. Intygen behöver skickas innan sändningen anländer till importlandet.

Ett beredningsintyg är framtagen enligt bilaga IV till förordning (EG) nr 1005/2008. Innan export sker bör du kontrollera med din brittiska importör att intyget fungerar då mallen inte är kommunicerad med DEFRA.  

Utfärda intyg via TRACES

Hälsointyg till Storbritannien nås via TRACES. Intygen ska fyllas i av exportören i TRACES, inspektören fyller i vissa delar i systemet, intyget skrivs sedan ut för att signeras och stämplas av inspektören vid den behöriga myndigheten. Mer information om hur de olika delarna i intyget fylls och vad som är obligatoriskt/frivilligt att fylla i hittar du på DEFRAs webbplats. 

Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att denna kan ladda upp det i IPAFFS. Exportören ansvarar för att intyget i original medföljer sändningen. 

Animaliska produkter som omfattas av skyddsbeslut

Animaliska livsmedel som omfattas av skyddsbeslut inom EU, exempelvis till följd av aviär influensa, ska medföljas av ett hälsointyg som innehåller ett specifikt unique notification number (UNN) nummer för sändningen. Importören i Storbritannien ska notifiera UNN numret i IPAFFS och ge numret till exportören som för in numret i hälsointyget för sändningen. Det är viktigt att intygen medföljer sändningen. För mer information se DEFRAs guide till hur ett intyg fylls i.

Sändningar från Nordirland till andra delar av Storbritannien

När du flyttar varor från Nordirland till andra delar av Storbritannien måste du följa vissa regler. Dessa hittar du beskrivna på UKs webbplats.

Transit

Mer information om när sändningar ska gå transit genom Storbritannien hittar du mer om på DEFRAs webbplats. Tillbaka till EU så behöver du uppfylla EUs regler för produkten.

Animaliska produkter från icke-EU länder som går transit genom EU ska skickas till relevant gränskontrollstation (BCP) i Storbritannien. Se till att importören har informerat BCP om ankomsten av dina varor med IPAFFS förhandsanmälningssystem.

Samlastade sändningar - Groupage

DEFRA ger vägledning via inspelad film till hur sändningar kan samlastas och hur de önskar att hälsointyg hanteras. 

Ekologiska livsmedel

Ekologiska livsmedel som exporteras från Sverige till Storbritannien förväntas medföljas av ett Certificate of Inspection (COI) inom en framtid. Kontakta ditt kontrollorgan för att få mer information. Du hittar mer information om export av ekologiska livsmedel på DEFRAs webbplats. 

Prover av livsmedel innehållande animaliska råvaror

Du kan hitta information om att skicka prover av livsmedel innehållande animaliska råvaror till Storbritannien på FSA webbplats.

Övriga livsmedel

Information om vad du ska tänka på när icke animaliska livsmedel ska importeras till Storbritannien kan du hitta på Food Standards Agencys (FSA) webbplats.

Vad behöver jag som företagare göra nu?

Företag som ska exportera animaliska livsmedel behöver bland annat förbereda följande:

  1. Tillsammans med din importör, ta reda på vilka intyg som ska medfölja livsmedlet du ska exportera. Kontrollpersonalen i Sverige kan inte hjälpa dig med detta.
  2. Säkerställ att du har behörighet till det webbaserade systemet TRACES.NT, för att kunna fylla i hälsointyg. Kontrollera också att din kontrollmyndighet har behörighet i TRACES i god tid.
  3. Tänk på att det finns specifika bestämmelser för varor som är avsedda för Irland/Nordirland och som passerar Storbritannien landvägen

Meddela din kontrollmyndighet om planerad export i god tid!

De nya reglerna innebär en del merarbete, både för företag och för kontrollmyndigheter som Livsmedelsverket och kommuner. För att övergången ska ske så smidigt som möjligt och för att underlätta för kontrollmyndigheternas planering, är vi tacksamma om du kontaktar din kontrollmyndighet och meddelar vilka livsmedel ni avser att exportera samt i vilken omfattning. Det här gäller för produkter som kräver hälsointyg. Kontrollmyndigheten måste också använda systemet TRACES när intyget ska utfärdas och behöver vara förberedd på detta.

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-05-10