Flera nya produkter på listan över gränskontrollpliktiga varor i förordning (EU) 2021/632

2022-08-04

Förordning (EU) 2021/632 innehåller den så kallade ”positivlistan”; en förteckning över vilka produkter av animaliskt ursprung, animaliska biprodukter och sammansatta produkter som ska gränskontrolleras. EU-kommissionen har publicerat en uppdatering av positivlistan där ett flertal nya produkter har lagts till.

Följande varukoder har lagts till:

  • 0309 / Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, lämpliga som livsmedel
  • 0410 10 / Insekter (insekter eller insektsägg avsedda som livsmedel omfattas av detta nummer)
  • 0410 90 00 / Andra ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (detta KN-nr omfattar bidrottninggelé och propolis och annat material av animaliskt ursprung avsett som livsmedel. Det omfattar också ätbara ben och benprodukter som konsumeras direkt (t.ex. benmjöl, pulveriserade ben, soppben), om de erhållits från slaktkroppar som slaktats för att användas som livsmedel)

Följande varukoder ska gränskontrolleras endast om de innehåller produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter):

  • ex 0901 / Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden
  • ex 1902 19 / Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda, andra än de innehållande ägg
  • ex 1904 10 90 / Livsmedelsprodukter erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter, andra än majs eller ris
  • ex 1904 20 / Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor eller av blandningar av orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av spannmål
  • ex 1904 90 80 / Spannmål (förutom majs[korn]) i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och gryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, annat än bulgurvete och erhållet från ris
  • ex 2008 99 / Andra beredningar av frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Denna ändring träder i kraft från och med den 18 augusti 2022.