Utvärdering lyfter fram Nyckelhålets potential

2023-06-08

Livsmedelsverket har utvärderat Nyckelhålets potential och myndighetens arbete. Utvärderingen visar på ett starkt varumärke och stort intresse från branschen samt pekar ut möjligheter och utmaningar i det fortsatta arbetet.

Nyckelhålet har funnits i över 30 år och ska vara en enkel väg till bättre matvanor. Det är Livsmedelsverkets märkning och bygger på forskning om sambandet mellan mat och hälsa. Livsmedelsproducenter kan gratis använda Nyckelhålet på de livsmedel som lever upp till kriterierna.

Inom ramen för Livsmedelsverkets regeringsuppdrag om Nyckelhålet ingick att senast 2022 låta en extern aktör utvärdera märkningen. Undersökningsföretaget Ipsos fick i uppdrag att genomföra en egen undersökning samt att göra en sammanställning av tidigare rapporter och övrig datainsamling som skett inom arbetet med Nyckelhålet, däribland enkäter med konsumenter, djupintervjuer med branschföreträdare och försäljningsstatistik.

Utifrån denna omfattande mängd data och olika insikter har Ipsos sammanfattat allt i en rapport och dessutom gjort ett par medskick kring möjliga fokusområden framåt.

Starkt varumärke med hög trovärdighet

Ipsos drar slutsatsen att Nyckelhålet som varumärke är starkt. Det är enkelt, etablerat och välkänt. Dock är det få konsumenter som har en djupare förståelse för kriterierna bakom märkningen. Myndighetskopplingen, och att kriterierna har de nordiska näringsrekommendationerna och kostråden som bas, är ett stort plus som ger märkningen en hög trovärdighet.

– Det är glädjande att förtroendet för Nyckelhålet är fortsatt högt. Det är viktigt för att fler konsumenter ska titta efter märkningen i matbutiken för att kunna göra enkla och nyttigare val, säger Bettina Julin, projektledare för regeringsuppdraget om Nyckelhålet.

Framtida samarbeten med branschen

Det finns ett enhälligt stöd bland aktörer i hela livsmedelskedjan att fortsätta arbeta med Nyckelhålet som varumärke och en vilja att bidra i form av produktutveckling samt synliggörande och närvaro i butik. Samtidigt efterfrågas ökade satsningar, inte minst vad gäller marknadsföring och kommunikation, från Livsmedelsverket.

– Det pågår en del spännande samverkan med branschen. I höst träffar vi alla de stora butikskedjorna för ett samtal om framtida samarbeten. Vi har också börjat titta på ett digitalt verktyg som skulle kunna underlätta för livsmedelsproducenter och aktörer inom dagligvaruhandeln att se vilka produkter som skulle kunna märkas med Nyckelhålet. Vi hoppas att det stora intresset kan leda till fler Nyckelhålsmärkta produkter samt fler initiativ för att synliggöra dessa, säger Bettina Julin