Uppdaterade branschriktlinjer för kvalitet och produktion av mjölk

2022-12-21

LRF Mjölk har uppdaterat de två branschriktlinjerna Kontroll av obehandlad mjölk samt Hygienisk produktion av mjölkprodukter på mejeri och de finns nu publicerade på Livsmedelsverkets webbplats. Företag som berörs av dessa branschriktlinjer är framför allt större mejerier.

Vid den här revideringen har branschriktlinjen Hygienisk produktion av mjölkprodukter på mejeri setts över i sin helhet och uppdaterats avseende bland annat länkar, lagstiftning, hantering av mögel, rutiner för antibiotikaprovtagning och verifierande provtagning.

Branschriktlinjen för kontroll av mjölkens kvalitet Kontroll av obehandlad mjölk har uppdaterats avseende provtagning och rapportering av antibiotika, samt provtagning för aflatoxin.

Branschriktlinjer är branschens egen beskrivning av hur lagstiftningen på ett visst område bör tillämpas. De tas fram i samråd med Livsmedelsverket som ser till att de uppfyller kraven i lagstiftningen och andra formella krav. När Livsmedelsverket godkänt publiceras branschriktlinjerna på Livsmedelsverkets webbplats. Om riktlinjerna omfattar hygienbestämmelser publiceras de även i EU-kommissionens databas. Riktlinjerna ska utarbetas, spridas och hållas aktuella av branschen.

Riktlinjerna ger råd till företag och andra om hur de kan leva upp till lagkraven, men är också ett stöd för kontrollpersonal. Branschriktlinjer motsvarar kraven i lagstiftningen men kan i vissa fall ställa högre krav. En livsmedelsföretagare bedöms därför uppfylla lagstiftningens mål om den följer relevant branschriktlinje. Även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan har nytta av riktlinjerna.