Uppdaterad vägledande information om regler för Nyckelhålsmärkningen

2021-03-23

Den 1 mars 2021 trädde nya föreskrifter om ändrade regler för märkningen Nyckelhålet i kraft. Nu finns uppdaterade vägledande texter om hur reglerna ska tolkas i Livsmedelsverkets Kontrollwiki.

Ändringar av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av symbolen Nyckelhålet finns i föreskrifterna LIVSFS 2021:1.

Med anledning av föreskriftsändringana har de befintliga vägledande texterna till föreskrifterna i Kontrollwiki nu uppdaterats. Uppdateringar har även gjorts för att de nordiska ländernas tolkningar ska bli mer enhetliga.

De nya reglerna innebär bland annat att fler typer av produkter nu ska kunna märkas, så att mer växtbaserad mat och fler nyttiga färdigrätter kan märkas med Nyckelhålet.