Uppdaterad information gällande etylenoxid

2021-12-17

Under 2021 har flera livsmedel stoppats i Sverige och andra EU-länder på grund av att de innehåller ett i EU förbjudet bekämpningsmedel – etylenoxid. I somras kom alla medlemsstater överens om hur dessa återkallanden skulle gå till.

I vissa länder utanför EU används etylenoxid bland annat för att sterilisera frön, kryddor och livsmedelstillsatser. Ämnet får inte användas på detta sätt inom EU. Livsmedel som innehåller etylenoxid får inte heller säljas inom EU.

Analysmetoderna som används för att söka efter bekämpningsmedel är oerhört känsliga och fångar upp mycket små mängder. Det kan ge viss osäkerhet om vad resultatet verkligen visar.

Under hösten har det blivit tydligt att flera medlemsstater i praktiken tillämpar ett gränsvärde för förekomst av etylenoxid för fler tillsatser än exempelvis fruktkärnmjöl som var aktuellt i somras och även tar hänsyn till den osäkerhet som ett analysresultat innebär. Livsmedel som visat på låga halter har då inte behövt återkallas då mätresultatet kan antas vara inom mätosäkerheten.

-  Det är rimligt att livsmedelskontrollen i Sverige gör lika som våra grannländer och att företagen har samma villkor. Det bli tydligare för livsmedelskontrollen och företagen, och onödigt matsvinn kan undvikas, säger Jan Sjögren, chef för Avdelning Företags- och myndighetsstöd på Livsmedelsverket.

Detta innebär att vi i Sverige, i likhet med våra grannländer och viktiga handelspartners, kommer tillämpa ett gränsvärde om 0,1 mg/kg och dessutom sedvanlig mätosäkerhet på resultatet.

När man bedömer ett provsvar tar man hänsyn till analysmetodens mätosäkerhet. För att en myndighet ska kunna vidta åtgärder och agera på ett analysresultat krävs att det uppmätta värdet, med mätosäkerheten fråndragen, är över gränsvärdet.

Med gränsvärden för etylenoxid avses den definition på rest som avses i förordningen om bekämpningsmedelsrester (summan av etylenoxid och 2-kloretanol, uttryckt som etylenoxid).

Tillsatser och livsmedel som tillverkats av sådana ingredienser som innehåller rester av etylenoxid i mängder som överstiger gränsvärdet, ska dras bort från såväl marknaden som konsumenterna.