Te av hampablad får säljas som livsmedel inom EU, men kan klassas som narkotika i Sverige

2023-06-02

Inom EU har man kommit fram till att te bryggt på hampablad och vatten inte är ett så kallat nytt livsmedel, utan att det har konsumerats inom EU före 1997. Sådana produkter kan dock omfattas av narkotikalagstiftningen i Sverige.

Efter diskussioner inom EU-kommissionen och medlemsstaternas arbetsgrupp för nya livsmedel har man nu kommit fram till att vatteninfusion av hampablad (te bryggt på hampablad och vatten) inte är ett nytt livsmedel. Det betyder att det finns en konstaterad konsumtionshistoria inom EU. Den här ändringen har just förts in i novel food-katalogen (se nedan). Med hampablad avses i novel food-katalogen blad från Cannabis sativa L. från sorter listade i EUs gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter.

Är te av hampablad livsmedel eller narkotika?

Eftersom vatteninfusion av hampablad som del i örtte, och te bryggt på hampablad och vatten, bedömts vara livsmedel i några medlemsländer finns redan sådana produkter på unionsmarknaden.

Narkotikalagstiftningen är inte harmoniserad inom EU vilket medför att te bryggt på hampablad och vatten bedöms olika i olika medlemsstater. I vissa medlemsstater bedöms det vara ett tillåtet livsmedel, medan det i andra medlemsstater exempelvis kan bedömas vara narkotika.

Läkemedelsverket är behörig myndighet enligt lagen om kontroll av narkotika. Läkemedelsverkets bedömning är att svensk narkotikalagstiftning kan bli tillämplig på produkter av hampablad och på vatteninfusioner av hampablad. Det beror på att dessa kan bedömas utgöra narkotiska beredningar om de innehåller THC (oavsett mängd) och samtidigt utgör en lösning, blandning eller är avdelade i konsumtionsfärdiga doser/portioner.

Liknande produkter

”Buds”, eller knoppar/blommor/blomställningar, av hampa finns inte nämnt i novel food-katalogen. Det betyder att EU-kommissionen och medlemsstaterna inte har sett över om det finns konsumtionshistorik som livsmedel eller ej.

Men även ”buds” och produkter av dem kan i Sverige utgöra narkotiska beredningar enligt samma resonemang som för hampablad.

Läkemedelsverket utövar tillsyn över laglig narkotikahantering och kan inte svara på straffrättsliga frågor. Misstänkt olaglig narkotikahantering ska anmälas till Polismyndigheten.

Novel food-katalogen

Novel food-katalogen på EU-kommissionens webbplats är en vägledning till företag och kontrollmyndigheter om huruvida ett livsmedel bedöms vara ’nytt livsmedel’, och därmed måste godkännas innan det får säljas, eller om det bedöms vara ’icke nytt livsmedel’ (det vill säga ett livsmedel som har konsumerats i betydande omfattning inom unionen före 15 maj 1997). En ändring i novel food-katalogen innebär inte en ändring i lagstiftningen utan är endast en uppdatering av vägledningen.