Snart kommer kontrollen av kontaktmaterial igång

2021-06-22

I juli 2021 blir det möjligt för myndigheter att kontrollera verksamheter som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial. Men lagstiftningen för dig som är företagare ändras inte. Du behöver alltså bara fortsätta att följa de lagar som redan gäller.

Riksdagen har beslutat att livsmedelslagens tillämpningsområde ska utvidgas till att omfatta även material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (kontaktmaterial). Ändringarna ska börja gälla i juli i år och utsedda kontrollmyndigheter är kommunerna. Det innebär att kommunerna från den 15 juli 2021 har möjlighet att kontrollera verksamheter som bedriver tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Motsvarande kontroll vid livsmedelsanläggningar, som utöver livsmedelsverksamhet har verksamhet som innebär tillverkning, förädling eller distribution av kontaktmaterial, ska utföras av de kontrollmyndigheter som idag ansvarar för den ordinarie livsmedelskontrollen vid anläggningarna.

Vad behöver jag som företagare göra nu?

Lagstiftningen som reglerar hur företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial ska agera ändras inte. Du som företagare ska bara fortsätta följa de lagar som redan gäller. Det som är nytt är att kontrollmyndigheterna nu får möjlighet att kontrollera att lagstiftningen följs. Det kan emellertid komma nya krav, såsom att anmäla sin verksamhet till en kontrollmyndighet. Var därför uppmärksam på ytterligare information från Livsmedelsverket, din kommun eller branschorganisation angående den kommande kontrollen.

Vad gör kontrollmyndigheterna nu?

Livsmedelsverket ska vägleda kontrollen. Både Livsmedelsverket och kontrollmyndigheterna behöver bygga upp sin kompetens inom området, vilket bland annat kommer att ske genom den nationella kontrollgrupp som har satts samman. Gruppen kommer under hösten att utföra kompetenshöjande insatser såsom digitala studiebesök hos kontaktmaterialföretag. Erfarenheter och lärdomar som projektgruppen samlar in kommer sedan att ligga tillgrund för Livsmedelsverkets vägledande information som beräknas finnas från slutet av år 2022. På så sätt kommer erfarenheterna från gruppen att finnas tillgängliga för övriga kontrollen och för företag.