Samordnat kontrollprojekt om glykoalkaloider i potatis

2022-10-14

Under hösten 2023 startar ett samordnat kontrollprojekt för att minska risken för glykoalkaloider i potatis. Kontrollprojektet löper under 2024 och ska bidra till att de operativa målen uppfylls och på så sätt utveckla Sveriges livsmedelskontroll.

I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:3) om främmande ämnen i livsmedel finns det ett gränsvärde på 200 mg/kg glykoalkaloider i rå och oskalad potatis. Livsmedelslagstiftningen kräver att livsmedelsföretagarna, från potatisodlarna till livsmedelsproducenterna, säkerställer att livsmedlen de säljer är säkra och att inte gränsvärden överskrids.

Kontroll kommer att genomföras på följande kategorier av anläggningar:

  • Potatisodlare
  • Potatispackerier
  • Potatislager
  • Grossister
  • Importörer/inköpare av potatis, exempelvis huvudkontor
  • Detaljhandeln

I projektet kommer kontrollmyndigheterna att med stöd av en checklista kontrollera om verksamheten har vidtagit åtgärder för att förebygga att glykoalkaloider bildas samt om, och i sådant fall hur, de verifierar att den potatis de släpper ut på marknaden inte innehåller glykoalkaloider i halter över gränsvärdet.   

(Texten är uppdaterad 2022-12-20. I ingressen har det då förtydligats att projektert startar under 2023 och genomförs under 2024.)