Summerad hotbild ska stödja beredskapsarbete

2021-08-26

För att produktion och tillgång till mat och dricksvatten ska kunna fortgå och finnas även vid kris, och i värsta fall krig, bör varje verksamhet planera för hur de ska förebygga och hantera risker i sin verksamhet. Som stöd för det finns nu ett kunskapsunderlag om hotbilden mot Sverige.

Livsmedelsverket ansvarar för nationell samordning av kris- och beredskapsplanering inom dricksvatten- och livsmedelsområdet i leden efter primärproduktion. Vilka åtgärder som varje livsmedelsföretag måste vidta för att verksamheten ska fungera även vid olika störningar, måste däremot tas fram av företagen själva.

Som stöd för det arbetet har Försvarshögskolan, på beställning av Livsmedelsverket och Nationella samordningsgruppen för dricksvatten, tagit fram ett kunskapsunderlag.

- Vi ser att de krisberedskaps- och kontinuitetsplaner som finns inom livsmedelskedjan bygger på olika riskbedömningar. Hotet mot svensk livsmedelsproduktion handlar om mer än oväder, pandemier och elavbrott. Därför har vi sammanställt hur den stora bilden ser ut, säger Pär Aleljung, krisberedskapshandläggare på Livsmedelsverket.

I hotbilden ligger exempelvis även en fortsatt förhöjd risk för attentat, hälsohot som antibiotikaresistens och cyberattacker.

Stärker egen verksamhet och livsmedelsförsörjning

Utifrån denna kunskap kan varje företag ta fram egna planer och åtgärder . Det stärker både den egna verksamheten och svensk livsmedelsförsörjning som helhet.