Nya vetenskapliga underlag från Efsa om datummärkning

2021-05-21

Minskat matsvinn kan bli en av effekterna av en förändrad lagstiftning kring datummärkning och annan livsmedelsinformation. Just nu undersöker EU-kommissionen hur EU-reglerna på området kan ändras för att mat inte ska kastas i onödan. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har tagit fram vetenskapliga underlag för kommissionens arbete.

Reglerna för datummärkning kan ha betydelse för hur mycket mat som förstörs eller slängs. Det handlar till exempel om vilka produkter som ska ha vilken typ av datummärkning och om hur informationen om hållbarhet efter att förpackningen öppnats ska se ut.

EU-kommissionen arbetar sedan 2020  med att ta fram förslag till ändring av nuvarande EU-regler om datummärkning (sista förbrukningsdag och bäst före-dag). För att hjälpa kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta riktlinjer för datummärkning har Efsa tagit fram vetenskapliga underlag som svar på frågor kopplade till datummärkning.

Vad är nästa steg?

EU-kommissionen fortsätter att arbeta med frågan. Diskussionerna förs inom ramen för ett större ”märkningspaket”, där även andra aspekter och underlag ingår. Arbetet fortsätter under 2021 och 2022. Det betyder att en eventuell ändring ligger några år framåt i tiden.

Livsmedelsverket avvaktar fortsatta diskussioner och eventuell vägledning från EU-kommissionen innan vi vid behov ser över vår nuvarande vägledning om datummärkning.

Hur fungerar processen i EU?

Nästan all livsmedelslagstiftning är gemensam för alla EU-länder och det är EU-kommissionen som föreslår nya regler. Innan de kan föreslå ändringar i EU:s regler krävs ett stort förarbete. Ett led i regelutvecklingen kan vara att Efsa tar fram underlag om nyttor och risker med livsmedel så att nya regler inte innebär några risker för konsumenterna.

Efsa utvärderar risker förknippade med livsmedelskedjan. De samlar in och analyserar befintlig forskning och data och ger vetenskaplig rådgivning som stöd för de som ska fatta beslut om och medverka i lagstiftning om livsmedelssäkerhet.

Läs mer

Efsas yttranden om datummärkning och relaterad livsmedelsinformation:
Del 1
Del 2