Nya ekologiska regler på plats

2021-12-15

Ett år försenad ska den nya ekologiska förordningen (EU) 2018/848 börja tillämpas 1 januari 2022. De nya reglerna innebär flera nyheter. Bland annat ska nya företag med ekologiska produkter anmäla sig till Livsmedelsverket. 

Tanken med EU-kommissionens översyn har varit bättre regler inom ekologisk produktion så att de motsvarar konsumenternas förväntningar och samtidigt är tydliga för företagen. Här beskriver vi några av nyheterna i den nya förordningen.

Nya företag ska anmäla sig till Livsmedelsverket

Alla nya livsmedelsföretag som ska certifiera för ekologisk produktion sig efter 31 december 2021 måste först anmäla sig till Livsmedelsverket. Företag som redan är anslutna till ett kontrollorgan behöver inte anmäla sig till Livsmedelsverket.

Anmälan görs på Livsmedelsverkets webbplats och kan göras från och med den 1 januari 2022.

Det finns två undantag från att vara anmäld till Livsmedelsverket respektive till ett kontrollorgan. Läs mer om dessa i 3 och 4 §§ i LIVSFS 2021:12.

Färre kontrollbesök för vissa företag

Grundregeln är fortfarande att företagen ska ha ett fysiskt besök av kontrollorganet varje år. Men en nyhet är att en del företag, under vissa villkor, kan få upp till 24 månader mellan kontrollbesöken.

Fler detaljer i reglerna

Reglerna har blivit mer detaljstyrda inom vissa områden, det finns till exempel högre krav på utredning vid misstanke om avvikelser mot reglerna. Generellt finns fler krav för företagen att dokumentera de olika stegen i produktionen.

Några exempel:

  •  Aromer ska nu ses som en ingrediens av jordbruksursprung, vilket de tidigare inte gjort. Det är fortfarande tillåtet att använda icke-ekologiska aromer, men det kommer att påverka andelen ekologiska ingredienser i livsmedlet. Det är nu endast naturliga aromer som får användas.
  • För vissa livsmedelstillsatser och processhjälpmedel införs krav på att de ska komma ifrån ekologisk produktion. Vilka tillsatser och processhjälpmedel som du får använda hittar du i förordning (EU) 2021/1165.
  • När det gäller dispenser för icke-ekologiska ingredienser, som behövs när det råder brist på den ekologiska varianten, minskar den totala dispenstiden från fyra år till 18 månader. En förändring är också att om ett företag får en dispens, får andra företag som behöver denna icke-ekologiska ingrediens i sin produktion också använda den utan att själva göra en ansökan. Livsmedelsverket publicerar vilka icke-ekologiska ingredienser det finns en dispens för och giltighetstiden för dem på vår webbplats. Bilaga IX i förordning (EG) nr 889/2008 reglerar vilka icke-ekologiska ingredienser som du får använda utan dispens. Dessa får användas till och med 31 december 2023.

Flest nyheter i reglerna hittar man inom primärproduktionen som Jordbruksverket ansvarar för.

Hitta de nya reglerna här

Vi har samlat alla ekologiska EU-regler på ett ställe på Livsmedelsverkets webbplats. Följ länken nedan.

För mer information