Ny riskklassningsmodell för livsmedels- och dricksvattenanläggningar beslutad

2022-10-07

Livsmedelsverket har nu beslutat om hela den riskklassningsmodell som bestämmer hur mycket kontroll företag ska få. Den nya modellen ersätter dagens riskklassningsmodell från och med 2024, men redan under nästa år kommer kontrollmyndigheterna att påbörja omklassningen av företag.

Alla livsmedelsföretag kontrolleras av en kontrollmyndighet. Hur mycket kontroll ett företag får beror på hur stor risk dess verksamhet kan utgöra. Risken beräknas med hjälp av en så kallad riskklassningmodell. Nu har Livsmedelverket fattat beslut om en ny modell, som från och med år 2024 ska ersätta dagens modell.

Vi är mycket glada för det stora intresse som visats för de remisser som skickats ut under arbetet med den nya riskklassningsmodellen. Före sommaren skickades en extra remiss ut, och efter att svaren på denna remiss har sammanställt och beaktats har nu den nya riskklassningsmodellen beslutats i sin helhet.

Synpunkterna från sommarens remiss handlade framför allt om beräkningstabellen och riktvärde kontrolltid för företag som säljer eller tillhandahåller livsmedel direkt till konsument, det vi i modellen kallar ”sista led”. Synpunkter på den konsekvensanalys som Livsmedelsverket tagit fram har också framförts. Utifrån dessa synpunkter har vi därför skruvat lite till på beräkningstabellen som används för att räkna fram riskklass och kontrollfrekvens för livsmedelsföretag i sista led.

Livsmedelsverket har därefter nyligen fattat beslut om slutliga beräkningstabeller i den nya riskklassningsmodellen, vilken därmed har beslutats i sin helhet.

Avvaktar med beräkningstabellen för kontaktmaterial

De beräkningstabeller som nu är beslutade är de som rör livsmedelsanläggningar både i tidigare led och sista led i livsmedelskedjan inklusive huvudkontor och dricksvattenanläggningar. Däremot avvaktar Livsmedelsverket med att fatta beslut om beräkningstabellen för företag som tillverkar eller tillhandahåller material i kontakt med livsmedel eftersom den del av modellen som rör riskklassning av dessa verksamheter inte varit ute på remiss ännu.

Omklassning påbörjas nästa år

Syftet med den nya modellen för fastställande av kontrollfrekvenser är att skapa en mer enhetlig riskklassning av livsmedelsföretag oavsett var i landet företaget bedrivs och att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Omklassning av befintliga livsmedelsföretag enligt den nya modellen kommer att påbörjas redan nästa år och företagen kommer att få lämna in uppgifter för att denna omklassning ska kunna göras.

Det är kontrollmyndigheterna som ansvarar för denna omklassning och som ni som företag kan vända er till vid frågor och information om omklassningen. Kontroll enligt den nya modellen påbörjas därefter från och med 2024.