Ny målperiod för livsmedelskontrollen är igång

2023-01-24

20 så kallade operativa mål har satts upp för perioden 2023-2025. Det här ska livsmedelskontrollen fokusera extra på under de kommande åren.

Livsmedelskontrollen i Sverige utförs ju av flera olika myndigheter. För att få en mer likriktad kontroll inom vissa områden har kontrollmyndigheterna stöd av Sveriges nationella kontrollplan och av så kallade operativa mål. De operativa målen är ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten - sådant som kontrollmyndigheterna ska fokusera på extra mycket helt enkelt.  Operativa mål gäller i tre år i taget och en ny treårsperiod har just inletts. För åren 2023-2025 är det 20 mål som är aktuella. Läs mer om dem i listan här nedan.

Operativa mål för livsmedelskontrollen 2023-2025

Här är en kort beskrivning av de operativa målen. 

1. Mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning vid vattenverk

Kontroll av att faroanalysen tar hänsyn till mikrobiologiska och kemiska faror i råvattnet och att beredningen av dricksvattnet är anpassad därefter.

2. Säkerhet vid vattenverk och reservoarer

Kontroll av att företagen säkerställer skyddet mot sabotage och skadegörelse.

3. Nyckelhålsmärkning

Kontroll av att kraven för att få märka med Nyckelhålet är uppfyllda.

4. Fet fisk från Östersjön

Kontroll av spårbarhet för lax och sill/strömming vid anläggningar som registrerat utförsel i Hav- och vattenmyndighetens spårbarhetssystem.

5. Ekologiska varor

Kontroll av att företagen är certifierade hos ett kontrollorgan.

6. Livsmedelsinformation vid e-handel

Kontroll av att digital information och faktisk märkning stämmer överens och uppfyller kraven.

7. Handelsnormer för konserverad tonfisk och sardiner

Kontroll av att märknings- och sammansättningsnormerna följs.

8. Spårbarhet kött

Kontroll av att uppgifter om svenskt ursprung liksom spårbarhet finns i samtliga led efter slakt.

9. Skyddade beteckningar

Kontroll av att märkningen följer produktspecifikation för utvalda produkter.

10. Allergena ingredienser hos grossister

Kontroll av att importerade, färdigförpackade livsmedel förses med korrekt information om allergena ingredienser.

11. Spårbarhet ägg

Kontroll av att svenska ägg uppfyller kraven på spårbarhet och information.

12. Aktörer som släpper ut honung på marknaden

Kontroll av att krav på registrering och spårbarhet uppfylls.

13. Otillåtna växter och främmande ämnen i växtbaserade kosttillskott

Kontroll av utvalda hälsofarliga växter och ämnen i kosttillskott.

14. Fusk med tonfisk

Kontroll av otillåten behandling av tonfisk.

15. Plastprodukter med otillåtna naturmaterial

Kontroll av utvalda produkter som riskerar att släppa ifrån sig oönskade kemiska ämnen till livsmedel.

16. Glykoalkaloider i potatis

Kontroll av hantering för att minimera förekomst av glykoalkaloider i potatis.

17. Kontaktmaterialverksamheter

Kontroll av kontaktmaterialverksamheter tidigt i kedjan med start 2024.

18. Bladgrönsaker – bevattningsvatten och hygien vid odling

Kontroll av att primärproducenter uppfyller kraven på bevattningsvatten och hygien.

19. Opastöriserad mjölk

Kontroll av att primärproducenter uppfyller kraven vid leveranser av opastöriserad mjölk

20. Planering för kontroll av primärproducenter

Den nationella kontrollplaneringen för primärproduktion.