Livsmedelsverket inför inte maxvärden för D-vitamin och jod i kosttillskott

2023-05-05

Livsmedelsverket drar tillbaka sitt förslag om att införa maxvärden för D-vitamin och jod i kosttillskott i Sverige. Företagen bör se till att den rekommenderade dagliga dosen av ett kosttillskott inte har så högt innehåll att det kan utgöra en fara för konsumenterna.

Vitaminer och mineraler är viktiga att få i sig, men några kan vara skadliga i stora mängder. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott ska tillverkande företag ange en rekommenderad daglig dos av kosttillskottet i informationen om produkten, till exempel en tablett om dagen. De ansvarar då för att mängden vitamin eller mineral i den dosen är lämplig för konsumenten att äta på en daglig basis.

Det finns idag inga EU-gemensamma maxvärden för innehållet av vitaminer och mineraler i en rekommenderad dos av ett kosttillskott, även om det är inskrivet i direktivet om kosttillskott att sådana ska tas fram.

Varför drar vi tillbaka förslaget?

Livsmedelsverket fick 2017 i uppdrag att se över möjligheten till svenska föreskrifter med maxvärden för D-vitamin och jod i kosttillskott. Under tiden startade ett EU-gemensamt arbete för gemensamma maxvärden.

Maxvärden som gäller i hela EU är att föredra eftersom nationella maxvärden påverkar förutsättningarna för handeln med andra länder. Om sådana regler skulle införas ska det finnas starka skäl för det, till exempel att konsumenter utsätts för en hög risk utan maxvärden. Livsmedelsverket har bedömt att det skydd som nationella maxvärden skulle kunna ge konsumenter inte är så högt att den motiverar en sådan regeländring. Det skydd svenska maxvärden för D-vitamin och jod skulle ge för konsumenterna är inte proportionerligt sett till påverkan på handel och företag. Med det som grund beslutade Livsmedelsverket att dra tillbaka förslaget om maxvärden för D-vitamin och jod i kosttillskott.

Samtidigt vill Livsmedelsverket poängtera att företagen bör ta ansvar för att deras rekommenderade dos är lämplig utifrån både risk- och nyttosynpunkt. Ett sätt att fastställa det är att utgå ifrån rekommenderade intag av vitaminer och mineraler. Företag bör givetvis även beakta de halter som Efsa anser vara riskfria (UL, upper level).

Vad händer nu?

Eftersom det idag inte finns några maxvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott, kommer företagen och konsumenterna inte påverkas av att förslaget dras tillbaka.

Trots att inga maxvärden införs har Livsmedelsverket sett behov av att uppdatera kosttillskottsföreskrifterna (LIVSFS 2003:9). Föreskrifterna är framtagna för att genomföra ett EU-direktiv och Livsmedelsverket har nu tagit fram nya kosttillskottsföreskrifter som ska ersätta de gamla. De ändringar som har gjorts är språkliga och strukturella och det är inte fråga om några ändringar i sak. Livsmedelsverket beräknar att de nya föreskrifterna ska träda i kraft under sommaren.
D-vitamin 
Jod 
Kosttillskott