Livsmedel med insekter tillåtna i Sverige

2020-10-27

Svenska livsmedelsföretag får nu sälja vissa insekter som livsmedel i Sverige. Det gäller de livsmedel som omfattas av övergångsreglerna i lagstiftningen om nya livsmedel.

Insekter räknas som nya livsmedel i EU – men det har inte alltid varit tydligt. Reglerna ändrades den 1 januari 2018 och i nuvarande lagstiftning är det tydliggjort att hela insekter är nya livsmedel.

Den gamla lagstiftningen om nya livsmedel, (EG) nr 258/97, var formulerad så att man kunde tolka den på olika sätt. Länderna i EU gjorde olika tolkningar och därför har det varit fritt att sälja hela insekter som mat i till exempel Danmark, Finland och Nederländerna men inte i de flesta andra EU-länder, däribland Sverige.

Den 1 oktober avgjorde EU-domstolen att hela insekter inte räknas som nya livsmedel enligt den gamla lagstiftningen.

Övergångsregler i lagstiftningen

Även om domen gäller den lagstiftning som inte längre gäller, så har det konsekvenser under gällande lagstiftning. Anledningen är att det finns övergångsbestämmelser som säger att de nya livsmedel som fått säljas enligt den tidigare lagstiftningen får fortsätta säljas under en period. Det innebär att Svenska livsmedelsföretag nu får sälja vissa insekter som livsmedel i Sverige.

Förutsättningar för att livsmedel med insekter ska få säljas

Det finns två villkor för att insekter ska få säljas under övergångsperioden: 1. De ska ha varit tillåtna att sälja i EU enligt den gamla lagstiftningen 2. Det har skickats in en ansökan om godkännande av livsmedlet före den 1 januari 2019. Övergångsperioden gäller fram tills att EU-kommissionen fattat ett beslut om den ansökan. Om livsmedlet godkänns får det säljas enligt de krav som anges i godkännandet, om det blir avslag får livsmedlet inte fortsätta säljas.

När kan vi förvänta oss beslut om godkännande?

Det finns många ansökningar om godkännande av olika insektsarter i livsmedel som just nu undersöks av Efsa, europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Men ännu är ingen ansökan färdigutvärderad. Ett utlåtande från Efsa kommer att ge en fingervisning om EU-kommissionen kommer att godkänna eller ge avslag för en ansökan.

Om du vill börja sälja insekter som livsmedel

Företag som vill börja sälja insekter som livsmedel ska registrera sin verksamhet hos miljö- och hälsoförvaltningen i den kommun verksamheten bedrivs i.

Säkra livsmedel är företagens ansvar

Som alltid är det under den tiden företagens ansvar att de livsmedel de säljer är säkra och har producerats på ett hygieniskt sätt. Produktion av insekter har samma risker för smitta som annan animalisk produktion. Då ingen tydlig lagstiftning finns på plats för insekter är det viktigt att företagen är extra noggranna i sin planering.

Risk för allergier – informera konsumenterna

Många insektsarter kan ge upphov till allergier eller korsallergier, särskilt för skaldjursallergiker. Därför är det viktigt att konsumenterna tydligt informeras i märkningen och marknadsföringen om att ett livsmedel innehåller insekter och vilken art det är.

Branschorganisation

Det finns en branschorganisation för företag som är intresserade av att sälja eller producera insekter, Insektsföretagen. Där finns kunskap och erfarenheter samlad för den som är intresserad av att börja sälja livsmedel med insekter. Livsmedelsverket har regelbunden dialog med Insektsföretagen om förutsättningar och de senaste nyheterna i lagstiftningen.

Bakgrund

Nya livsmedel

Enligt lagstiftningen om nya livsmedel som började gälla den 1 januari 2018, förordning (EU) nr 2015/2283, är både hela och delar av insekter nya livsmedel som bara får säljas om det godkänts av EU-kommissionen, ett godkännande som följer av en ansökan från ett företag eller organisation där de bevisar säkerheten med livsmedlet. Den ersätter förordning (EG) nr 258/97.

Sveriges tidigare tolkning av gamla lagstiftningen

Sverige gjorde sin tidigare tolkning av den gamla lagstiftningen utifrån att insekter kan innebära vissa risker. Liksom de flesta andra medlemsstater tolkade vi den gamla lagstiftningen efter dess intention, att nya livsmedel av säkerhetsskäl genomgå ett godkännandeförfarande. I och med domen i EU-domstolen den 1 oktober är tolkningen avgjord: hela insekter omfattades inte av den gamla lagstiftningen, och därmed omfattas de av övergångsbestämmelserna och får nu säljas i hela EU – även i Sverige.