Förslaget till ny riskklassningsmodell och nya föreskrifter är nu ute på remiss

2021-10-15

Det är äntligen dags för förslaget till den nya riskklassningsmodellen och tillhörande föreskrift att gå ut på remiss. Remisstiden är 15 oktober till 31 december 2021.
Läs mer på livsmedelsverkets hemsida eller Kontrollwiki och kom gärna med synpunkter.

Två remisser - ny modell och föreskrifter för fastställande av kontrollfrekvens

Livsmedelsverket har idag skickat ut två remisser som rör riskklassning och fastställande av kontrollfrekvenser för den regelbundna riskbaserade offentliga kontrollen i ledet efter primärproduktionen.

  • Den ena remissen (dnr 2020/01137) handlar om en ny modell som kontrollmyndigheterna kan använda för att fastställa livsmedelsanläggningars kontrollbehov och kontrollfrekvens. Den nya modellen är tänkt att ersätta den nuvarande riskklassningsmodellen.
  • Den andra remissen (dnr 2021/01501) gäller förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd som reglerar kontrollmyndigheternas fastställande av kontrollfrekvenser.

Separat remiss som inkluderar kontaktmaterialverksamheter under 2022

Avsikten är att den nya modellen, och föreskrifterna, även ska omfatta riskklassning av kontaktmaterialverksamheter. Eftersom detta område fortfarande är under upparbetning har Livsmedelsverket dock beslutat att det inte är möjligt att ta med den del som handlar om kontaktmaterialverksamheter vid denna remittering. Livsmedelsverket avser därför att skicka ut en separat remiss för riskklassning av kontaktmaterialverksamheter senare under 2022.

Du kan läsa mer om förslaget till ny modell på Kontrollwiki.

För frågor eller synpunkter kontakta oss på riskklassning@slv.se