Efter remisserna – så fortsätter arbetet med den nya riskklassningsmodellen

2022-02-22

Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell har väckt stort engagemang bland remissinstanserna och fått både beröm och kritik. Med anledning av de inkomna synpunkterna kommer vi nu bland annat arbeta med riktvärden för kontrolltid och göra en djupare konsekvensanalys innan vi kan fatta beslut om en färdig modell.

Sedan en tid tillbaka bedriver Livsmedelverket ett arbete med att se över och göra om den befintliga vägledande riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar i leden efter primärproduktionen. Målsättningen är att en ny modell ska gälla från och med 2024, med ett övergångsår 2023 då kontrollmyndigheterna kan klassa om befintliga verksamheter.

Riskklassningsmodellen ska ge svar på hur ofta ett företag ska få kontroll.

Två förslag har varit ute på remiss:

  • Livsmedelsverkets förslag till ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll (dnr 2020/01137).
  • Livsmedelsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll (dnr 2021/02501).

Intresset för remisserna har varit stort och skapat ett enormt engagemang. Vi är mycket tacksamma för alla synpunkter som vi fått in. Nu pågår arbetet med att omhänderta dessa.

Syftet med riskklassningsmodellen är att skapa en mer enhetlig riskklassning och styra kontrollen dit den är mest effektiv. Det är glädjande att många remissinstanser ser positivt på hur den nya modellen är uppbyggd och tror att det är ett steg i rätt riktning att övergå till en riskbaserad kontrollfrekvens.

Modellen har även fått en del kritik. Bland annat om att den nya modellen saknar riktvärden för kontrolltid som kompletterar den kontrollfrekvens som modellen genererar. Utan riktvärden för kontrolltid har synpunkter framförts att man inte kan dra fullständiga slutsatser om de konsekvenser som den nya modellen får för företagen när det gäller till exempel avgifter för kontrollen med den nya modellen. Bland synpunkterna finns även en farhåga för ökad administration för företagarna i samband med inlämning av uppgifter för riskklassningen till kontrollmyndigheterna.

Dessa synpunkter är viktiga och nu pågår därför ett arbete med riktvärden för kontrolltid och en djupare konsekvensanalys. För att underlätta uppgiftslämning och administration i samband med den nya riskklassningen pågår också ett arbete med en standardiserad e-tjänst.

Föreskrifterna och de allmänna råden planeras att träda i kraft i januari 2024 och riskklassning enligt den nya modellen ska även kunna ske då. Vi återkommer under våren med information om hur arbetet fortlöper.