Beslut om samordnade kontrollprojekt 2022

2021-06-28

Kontroll av information om allergena ingredienser samt kontroll av akrylamid i kaffe och barnmat. Det blir fokus för de samordnade kontrollprojekten 2022.

Nu har Livsmedelsverket beslutat om de samordnade kontrollprojekt som kommer att bedrivas under 2022. De samordnade kontrollprojekteten bidrar till att skapa samsyn och ökar effektiviteten i kontrollen. De kontrollmyndigheter som deltar får även möjlighet att öka sina kunskaper inom olika lagstiftningsområden. Kontrollprojekten ska bidra till att de operativa målen uppfylls och på så sätt utveckla Sveriges livsmedelskontroll.

Följande samordnade kontrollprojekt planeras för 2022:
• Kontroll av allergena ingredienser – bäring operativt mål 8
• Kontroll av akrylamid – bäring operativa mål 13 och 15

Kontroll av allergena ingredienser

Projektet har bäring på operativt mål 8. Syftet med projektet är att kontrollera om de kontrollerade verksamheterna/i vilken utsträckning verksamheter har system som säkerställer att kunderna kan få information om allergena ingredienser samt att de uppgifter som verksamheten ger stämmer med innehållet i livsmedlen. Verksamheter som kommer kontrolleras är vissa storhushåll. Kontrollprojektet hoppas ge värdefull kunskap om det behövs ytterligare stöd till verksamhetsutövare och kontrollmyndigheter för att uppnå syftet med reglerna i artikel 44 i förordning (EU) nr 1169/2011, det vill säga att konsumenter ska få information om allergena ingredienser som gäller livsmedel som inte är färdigförpackade. Projektet kan även ge underlag för att utvärdera Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation.

Kontroll av akrylamid

Projektet är kopplat till två operativa mål och områden; 13 (kaffe) och 15 (barnmat). Fokus för projektet är att säkra efterlevnaden av reglerna avseende akrylamid, förordning (EU) nr 2017/2158. Målen berör kafferosterier, tillverkare av barnmat samt företag som importerar kaffe eller köper in kaffe eller barnmat från andra EU-länder. Företagens rutiner för förebyggande och reducerande åtgärder för att minimera mängden akrylamid i produkterna kommer att kontrolleras. Viss provtagning av kaffe och barnmat kommer att ske parallellt med detta.

Mer information om projekten kommer att publiceras i samband med att de startas upp.