Ändringar i livsmedelslagen om kontroll av kontaktmaterial

2021-03-10

Inom kort får kontrollmyndigheter ett utökat kontrollansvar. Det gäller kontroll av kontaktmaterial, alltså material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Enligt förslag från regeringen ska livsmedelslagens tillämpningsområde från 1 juli 2021 utvidgas till att omfatta även material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (kontaktmaterial). Om förslagen antas av riksdagen får de utsedda kontrollmyndigheterna ansvar för att bedriva den operativa kontrollen av verksamheter som tillverkar, förädlar, importerar och säljer kontaktmaterial.

Företag som omfattas är varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med något led av tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Både Livsmedelsverket och övriga kontrollmyndigheter behöver bygga upp sin kompetens inom området, vilket kommer att ske med start under 2021. Kontrollen är tänkt att finansieras genom avgifter, vilka tas ut i efterhand. Kontrollmyndigheterna kommer att behöva ta fram en taxa och fastställa denna innan de kan ta ut avgift.

Vad behöver jag som företagare göra nu?

Lagstiftningen som reglerar hur företag som tillverkar, förädlar och/eller distribuerar kontaktmaterial ska agera ändras inte. Du som företagare ska bara fortsätta följa de lagar du redan följer. Det som är nytt är att kontrollmyndigheterna nu får möjlighet att kontrollera att lagstiftningen följs. Det kan emellertid komma nya krav, såsom att anmäla sin verksamhet till kontrollmyndigheter. Var därför uppmärksam på ytterligare information från Livsmedelsverket, kommuner eller branschorganisationer angående den kommande kontrollen.