Ändring i nationell lagstiftning om tillverkning av mjölkprodukter på fäbodar

2022-12-20

Nu blir det  lättare för livsmedelsföretagare på fäbodar att framställa ost, smör och meseprodukter med traditionella metoder. Fäbodnäringen har tagit fram branschriktlinjer för god hygienpraxis som bidrar till godtagbar livsmedelssäkerhet.

Vid tillverkning av mjölkprodukter finns det krav i förordning (EG) nr 853/2004 på att den obehandlade mjölken undersöks i primärproduktionen med avseende på totalantal bakterier och somatiskt celltal.

Sverige har redan idag ett undantag när det gäller analys av obehandlad mjölk på fäbodar när det gäller tillverkning av ostar som lagrats minst 60 dagar, och mjölkprodukter (fäbodsmör och meseprodukter) som tillverkats av grädde och vassle från osttillverkningen.

Undantaget innebär att kriterierna för totalantal bakterier och somatiskt celltal inte måste uppfyllas för den obehandlade mjölken. Men den som ansvarar för tillverkningen ska kunna visa hur syftet med kraven i den EU-förordningen tillgodoses genom dokumenterade särskilda rutiner. (LIVSFS 2005:20 37 b §)

Nu vidgas undantaget till att omfatta obehandlad mjölk som används vid framställning på fäbod av alla typer av färskost, lagrad ost, smör och meseprodukter. Föreskriftsändringen träder i kraft den 2 januari 2023.

Slutsatserna från Livsmedelsverkets riskvärdering är att regleringen endast bedöms ha liten påverkan på hälsorisker. Fäbodnäringen har tagit fram branschriktlinjer för god hygienpraxis som kommer att bidra till godtagbar livsmedelssäkerhet. Regeländringen innebär att det blir lättare för livsmedelsföretagare på fäbodar att framställa ost, smör och meseprodukter med traditionella metoder.

Om fäbodar

Fäbodväsendet är en tradition som finns dokumenterad sedan 1500-talet. Fäbodbrukare har en hemgård där de bedriver sin mejeri- och ystningsverksamhet större delen av året. Under en del av året tar de med sig djuren att beta vid en fäbod. Fäbodarna är ofta avlägset belägna i skogar där vägförbindelser, elektricitet och rinnande vatten saknas. På fäbodar tillverkas olika typer av lagrad ost och färskost samt smör och meseprodukter. I de delar av Sverige där traditionell fäbodverksamhet bedrivs i liten skala är den huvudsakliga avsättningen av mjölkprodukter direkt från producent till konsument.