Revision av kontrollmyndigheter

Revision är ett viktigt verktyg för att identifiera brister och förbättringsmöjligheter hos den enskilda kontrollmyndigheten och i hela Sveriges kontrollsystem. Här kan du läsa om hur kontrollmyndigheterna kontrolleras.

I Sverige utför flera myndigheter offentlig kontroll på livsmedelsområdet. Förutom av Livsmedelsverket utförs offentlig livsmedelskontroll även av länsstyrelser (dessa kontrollerar så kallad primärproduktion), av kommunala kontrollmyndigheter (vanligtvis miljökontoret i en kommun) samt av en myndighet som heter Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Alla kontrollmyndigheter ska se till att de blir reviderade enligt artikel 6 i förordning (EU) 2017/625.

Organisationer som utför revisionerna

Precis som att livsmedelskontrollen utförs av olika myndigheter utförs i sin tur även revisionen av kontrollmyndigheterna av flera olika organisationer. Livsmedelsverket utför revisioner både av myndighetens egen kontrollverksamhet och av den livsmedelskontroll som utförs av länsstyrelserna samt Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

När en revision hittar något att anmärka på i verksamheten hos den reviderade myndigheten kallas det för att myndigheten får en rekommendation och förväntas att åtgärda det påtalade problemet.

Likvärdig revision

Det är viktigt att revisionerna utförs på ett likvärdigt sätt, så att alla myndigheter över hela landet bedöms på samma sätt. Därför utförs revisionerna utifrån Livsmedelsverkets vägledning om  ”Revision av kontrollmyndigheter livsmedelskontroll” (se Kontrollwiki).

De revisioner som ska utföras framgår av ett riskbaserat femårigt revisionsprogram. Inför varje år väljs vilka enskilda kontrollmyndigheter som ska revideras och inom vilka sakområden. Målet är att samtliga myndigheter som utför livsmedelskontroll ska revideras inom en femårsperioden.

Livsmedelsverket samordnar revisionssystemet

Livsmedelsverket ansvarar för samordning av det nationella revisionssystemet i livsmedelskedjan. I samordningsuppdraget ingår att verka för ett heltäckande nationellt revisionssystem, en likvärdig revision med gemensamma arbetssätt, tillgängliggöra revisionsresultaten för att främja ständiga förbättringar i kontrollen, metod- och kompetensutveckling i revisionssystemet, samt att Sverige bidrar till utvecklingen av revisionssystemet inom EU.

Till sin hjälp har Livsmedelsverket Samrådsgruppen för revision. I denna grupp finns representanter för länsstyrelserna, FIHM, Jordbruksverket och Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och de kommunala kontrollmyndigheterna inklusive SKR.

Gruppens syfte är att ge råd och stöd i revisionsarbetet. Den är också en plats för informations- och erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och metodutveckling.

Gemensam granskning av revisionssystemet

Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island har ett samarbete där man granskar varandras revisionssystem. Granskningen innebär att revisorer från två av länderna tillsammans regelbundet granskar ett av de övriga länderna.

Sveriges livsmedelskontroll, inklusive revisionssystemet, granskas dessutom av EU-kommissionens DG SANTE F (generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet).

Presentation av resultaten

Livsmedelsverket sammanställer årligen resultatet från alla utförda revisioner i rapporter och rapporterar vidare till EU-kommissionen, samt ger återkoppling till de myndigheter som utför revisioner.

Resultat från revisionerna som utfördes av länsstyrelsernas kontroll i primärproduktionen under 2021 sammanställdes för första gången tillsammans med Jordbruksverket. Sammanställningarna är i sin tur ett viktigt underlag för att dra slutsatser om kontrollen och för att identifiera förbättringsområden.

Senast granskad 2022-07-06