Revision av kontrollmyndigheter

Revision är ett viktigt verktyg för att identifiera brister och förbättringsmöjligheter hos den enskilda kontrollmyndigheten och i hela Sveriges kontrollsystem. Här kan du läsa om hur kontrollmyndigheterna kontrolleras.

I Sverige utför flera myndigheter offentlig kontroll på livsmedelsområdet. Förutom av Livsmedelsverket utförs offentlig livsmedelskontroll även av länsstyrelser (dessa kontrollerar så kallad primärproduktion), av kommunala kontrollmyndigheter (vanligtvis miljökontoret i en kommun) samt av en myndighet som heter Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Alla kontrollmyndigheter ska se till att de blir reviderade enligt artikel 6 i förordning (EU) 2017/625.

Organisationer som utför revisionerna

Precis som att livsmedelskontrollen utförs av olika myndigheter utförs i sin tur även revisionen av kontrollmyndigheterna av flera olika organisationer. Livsmedelsverket utför revisioner både av myndighetens egen kontrollverksamhet och av den livsmedelskontroll som utförs av länsstyrelserna samt Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Länsstyrelserna utför revisioner av de kommunala kontrollmyndigheternas livsmedelskontroll. När en revision hittar något att anmärka på i verksamheten hos den reviderade myndigheten kallas det för att myndigheten får en rekommendation. Om en kommunal kontrollverksamhet får en sådan rekommendation och inte frivilligt åtgärdar det påtalade problemet, eller om man endast gör en overksam åtgärd, kontaktar länsstyrelserna Livsmedelsverket för att diskutera vidare handläggning av ärendet. Livsmedelsverket kan då göra ytterligare uppföljningar av de noterade rekommendationerna, fatta beslut att kontrollmyndigheten måste åtgärda enligt rekommendationen, eller vidta andra åtgärder (exempelvis en stödinsats).

Likvärdig revision

Det är viktigt att revisionerna utförs på ett likvärdigt sätt, så att alla myndigheter över hela landet bedöms på samma sätt . Därför utförs revisionerna utifrån Livsmedelsverkets handbok ”Revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll” (se Kontrollwiki).

De revisioner som ska utföras framgår av ett riskbaserat 5-årigt revisionsprogram för revision i livsmedelskontrollen. Livsmedelsverket och länsstyrelserna väljer inför varje år vilka enskilda kontrollmyndigheter som ska revideras. Målet är att samtliga myndigheter som utför livsmedelskontroll ska revideras inom 5-årsperioden.

Livsmedelsverket samordnar revisionssystemet

Livsmedelsverket samordnar arbetet med revisioner inom livsmedelskontrollen, samt utvecklar revisionssystemet. Samordningen är en förutsättning för en likvärdig revision i hela landet.

I samordningen ingår bland annat vägledning för hur revision ska genomföras, utveckling av metoder för revision, årlig uppdatering av det 5-åriga revisionsprogrammet samt att ge stöd och råd till länsstyrelsernas revisorer. Livsmedelsverket sammanställer också resultaten från revisionerna i en årlig revisionsrapport och genomför årliga så kallade revisionsdagar, där revisorer och sakkunniga inom revision av kontrollen i livsmedelskedjan möts för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Förutom den samordning Livsmedelsverket gör inom livsmedelskontrollen sker vissa delar av den nationella samordningen inom ramen för Nationell revisionsgrupp. I denna grupp finns representanter för länsstyrelserna och de kommunala kontrollmyndigheterna inklusive SKR, FIHM, Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Gruppens syfte är att ge råd och stöd i revisionsarbetet. Den är också en plats för informations- och erfarenhetsutbyte, kompetens¬utveckling och metodutveckling.

Gemensam granskning av revisionssystemet

Livsmedelsverket i Sverige och motsvarande centrala myndigheter i Finland, Norge, Danmark och Island har ett samarbete där man granskar varandras revisionssystem. Granskningen innebär att revisorer från två av länderna tillsammans regelbundet granskar ett av de övriga länderna. Sveriges livsmedelskontroll, inklusive revisionssystemet, granskas dessutom av EU-kommissionens DG SANTE (generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet).

Presentation av resultaten

Livsmedelsverket sammanställer årligen resultatet från alla utförda revisioner i en rapport och rapporterar vidare till EU-kommissionen, samt ger återkoppling till de myndigheter som utför revisioner. Denna sammanställning är i sin tur ett viktigt underlag för att dra slutsatser om kontrollen och för att identifiera förbättringsområden.

Senast granskad 2022-06-23