EU:s kontroll av svensk livsmedelskontroll

I Sverige och i alla andra EU länder finns myndigheter som kontrollerar att livsmedelsföretagen lever upp till lagstiftningens krav. EU-kommissionen kontrollerar i sin tur att denna kontroll fungerar. Det kan du läsa mer om här.

Revisorer från EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE F) gör revisioner för att kontrollera att EUs medlemsstater har ett verkningsfullt system för kontroll av livsmedelsföretag. Regelverket är gemensamt och revisionerna behövs för att den fria handeln inom EU ska fungera.

Livsmedel som exporteras till EU ska uppfylla EUs krav eller internationella standarder som har accepterats av EU. Därför genomförs revisioner även i länder utanför EU, så kallade tredjeländer som vill exportera till EU.

EU-kommissionen kontrollerar inte enbart systemet för livsmedelskontroll. Revisioner utförs i hela livsmedelskedjan, från jord till bord och omfattar även kontroll av foder, djurhälsa, djurskydd, växtskyddsmedel och växtskadegörare med mera.

Efter varje revision skriver SANTE F en rapport. Rapporterna publiceras på kommissionens webbplats. Om det finns brister i kontrollsystemet får landet en så kallad rekommendation. EU-kommissionens revisorer följer också upp att länderna förbättrar sitt kontrollsystem inom de delar där revisionen konstaterat brister.

De senaste årens rapporter från revisioner i Sverige kan du nå via länkarna nedan. Där finns även planen för innevarande års revisioner i Sverige.

DG SANTE F revisioner 2022

Tidpunkt Ämne och syfte
xxxx Djurskydd/Fågelinfluensa
Revisionen skulle ha genomförts i början av året men är framflyttad troligen till slutet av 2022.
Mars Mjölk och mjölkprodukter
Revision för att kontrollera Sveriges efterlevnad av tillämplig EU-lagstiftning och genomförandet av offentliga kontroller.
DG SANTE rapport
xxxx Importkontroll av djur och varor
Revisionen flyttas till 2023
Juni General Follow-up
Revision för att följa upp Sveriges öppna rekommendationer, det vill säga uppföljning av att Sverige har vidtagit lämpliga åtgärder för att rätta till specifika eller systematiska brister som SANTE F identifierat vid tidigare revisioner.

 

DG SANTE F revision och fact-finding 2021

April Bedrägligt och vilseledande agerande
Fact-finding för att utvärdera om de arrangemang vi har i Sverige för att bekämpa bedrägerier i livsmedelskedjan i enlighet med förordning (EU) 2017/625 är lämpliga och effektiva.

Fact-findingen genomfördes på distans.

November Djurskydd/Värphöns
Revision för att kontrollera att Sverige följer tillämplig unionslagstiftning som reglerar värphöns välfärd under uppfödning och genomförandet av officiella kontroller av dessa regler.
Tidpunkt Ämne och Syfte

 

DG SANTE F revisioner 2020

Tidpunkt

Ämne och Syfte

Januari Djurhälsa smittskydd
Revision för att fastställa Sveriges förmåga att snabbt upptäcka djursjukdomar och meddela dem till Europeiska kommissionen.
Höst Animaliska biprodukter
Revisionen utfördes på distans på grund av Coronaviruset.

 

DG SANTE F revisioner 2019

EU-revisioner för Sverige 2019

Tidpunkt

Ämne och Syfte

Maj
Juni
September

 

DG SANTE F revisioner 2018

EU-revisioner för Sverige 2018

Tidpunkt

Ämne och Syfte

Mars
April
Juni
 September
 Oktober

 Material i kontakt med livsmedel - INSTÄLLD
Denna revision ställdes in eftersom Sverige inte har någon utpekad behörig myndighet för offentlig kontroll på anläggningar som tillverkar material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (FCM).

 November

 

DG SANTE F revisioner 2017

EU-revisioner/besök för information och erfarenhetsutbyte (fact finding)

Ämne/tidpunkt Syfte 
Bekämpningsmedel/juni
Internetförsäljning av livsmedel/september
Foder/september
AMR (antimikrobiell resistens/oktober AMR - återhållsam användning. Fact-finding, för att se hur Sverige tillämpar lagstiftningen.
Nationellt revisionssystem, november Nationellt revisionssystem, enligt art. 4.6 I förordning (EG) 882/2004. Revision för att se att Sverige uppfyller lagstiftningens krav, men även vad som är problem och vilka goda exempel som finns.

FVO-besök 2016

Ämne Syfte 
Djurskydd/februari Svanskupering av grisar. Studiebesök för att se hur man utan kupering kan bibehålla ekonomisk lönsamhet på gården. Vad kan andra länder lära av Sverige, Finland och Schweiz där svanskupering är förbjuden.
Generell uppföljning/maj-juni En genomgång där EU:s revisorer följer upp vilka framsteg Sverige gjort i sitt arbete med att rätta till tidigare brister, som revisorerna hittat.
Importkontroll/oktober
Foder/november Privat certifiering och offentlig kontroll. Studiebesök i utvalda länder. Inställt.
Senast granskad 2022-09-30