Revision av livsmedelskontrollen

Granskningen av den offentliga kontrollen – så kallade revisioner – består av två delar.

Kontrollmyndigheterna ska utföra interna revisioner eller låta utföra externa revisioner och EU ska göra revisioner i medlemsstaterna.

Revision av kontrollmyndigheter

Syftet med revisionerna är att granska och utvärdera om kontrollmyndigheterna har en planerad verksamhet, att planerna följs, hur det praktiska arbetet utförs och om det ger resultat. Syftet med revisionerna är även att ständigt förbättra livsmedelskontrollen.

EU:s kontroll av den svenska kontrollen

Det är EU-kommissionen, GD hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), som gör revisioner av Sveriges och alla EU-länders kontroll i livsmedelskedjan.

Senast granskad 2022-08-25