Resultat av offentlig kontroll

Resultaten av den offentliga kontrollen sammanfattas årligen i två rapporter. På denna sida finns information om hur rapporterna tas fram och de senaste rapporterna i sin helhet. Tidigare rapporter finns i Livsmedelsverket publikationsdatabas.

Sveriges livsmedelskontroll - en årlig rapport om kontrollen

De kommunala kontrollmyndigheterna och Livsmedelsverkets kontrollavdelning rapporterar årligen in uppgifter om sin livsmedels- och dricksvattenkontroll till Livsmedelsverket. Länsstyrelserna rapporterar årligen in uppgifter om sin livsmedelskontroll inom primärproduktionen.

Det kontrollmyndigheterna rapporterar är uppgifter om

  • myndigheten
  • de anläggningar myndigheten har kontroll över
  • den kontroll som myndigheten genomfört under året
  • kontrollresultat.

Livsmedelsverket sammanställer varje år en rapport om hur det gick i kontrollen i hela livsmedelskedjan - från jord till bord - föregående år. Det handlar om kontroll av att livsmedlen är säkra, att konsumenterna inte blir vilseledda, att djurskyddet är gott och djuren är friska, att fodret har god kvalitet, att den veterinärmedicinska behandlingen är säker samt att växter skyddas.

Rapporten innehåller en generell bedömning av hur kontrollen varit under det senaste året och om det går att se trender i kontrollen. Kontrollmyndigheternas åtgärder för att få företagen att följa lagstiftningen, och på så sätt producera säkra livsmedel och inte vilseleda konsumenterna, redovisas också.

Rapporten om hur den svenska offentliga kontrollen har fungerat skickas varje år till EU-kommissionen.

Senast granskad 2022-02-28