Kontroll av livsmedel

Livsmedelsverket genomför årligen provtagningsprogram för att övervaka att maten på den svenska marknaden inte överskrider gränsvärden för vissa kemiska ämnen, inte innehåller skadliga bakterier och att de uppfyller vissa kvalitetskrav. Provtagningsprogrammen genomförs varje år och är riskbaserade.

Den ordinarie livsmedelskontrollen är inriktad på att företagen ska ha rutiner att reducera eller ta bort olika faror i livsmedel i sin verksamhet. I Livsmedelsverkets provtagningsprogram tas ut prover av livsmedel för analys av olika kemiska ämnen eller mikroorganismer. Provtagningen riktas mot de livsmedel där faran att gränsvärden överskrids bedöms vara störst. Flera av provtagningsprogrammen är koordinerade med övriga medlemsstater inom EU.

I programmen kontrolleras både ämnen med fastställda gränsvärden och otillåtna ämnen. Provtagningen sker oftast tidigt i livsmedelskedjan som exempelvis vid på musselodlingar, på slakterier och hos grossister. I programmen provtas konventionella och ekologiska, animaliska och vegetabiliska livsmedel samt  livsmedel producerade i och utanför Sverige. Om analyserna visar att gränsvärden i de analyserade livsmedlen överskrids hanteras ärendet av företagens kontrollmyndighet.

Analyserna görs på ackrediterade laboratorier. Därefter sammanställer, utvärderar och rapporterar Livsmedelsverket resultaten på denna webbplats och till den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Alla provtagningsprogram finns också beskrivna i Sveriges nationella kontrollplan (NKP).

Livsmedelsverkets provtagningsprogram

Programmet omfattar framför allt frukt, grönsaker och spannmål. Provtagningsprogrammet planeras för tre år i taget. Programmet inkluderar EU:s koordinerade program som också planeras på treårsbasis.

Kontrollen görs för att säkerställa att användningen av bekämpningsmedel inte ger resthalter som överskrider gränsvärden och för att bevaka att otillåtna bekämpningsmedel inte används.
Bekämpningsmedel
Bekämpningsmedelsrester  - Kontrollwiki, webbplats för fördjupning

Cirka 9 000 prov per år
Kontrollen av radioaktivt cesium-137 i ren görs på grund av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 då radioaktivt cesium-137 spreds över stora delar av norra Europa. Livsmedelsverket har beslutat om kontrollprogrammet medan Sametinget genomför kontrollen i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Kontaminanter i livsmedel

Med kontaminanter avses kemiska hälsoskadliga ämnen som kan finnas i livsmedel genom att de oavsiktligt har kommit in i råvaror under odlingen eller hanteringen av råvaror eller har bildats i tillverkningsprocesser.  Livsmedelsverkets provtagningsprogram för kontaminanter var fram till 2022 inriktade på framför allt dioxiner och PCB, tungmetaller, mögelgifter och PAH. Från 2023 ersätts dessa provtagningsprogram av

  • Ett EU-koordinerat riskbaserat provtagningsprogram. Programmet omfattar ca 540 prover av animaliska och vegetabiliska livsmedel som analyseras för metaller, dioxiner/PCB, PAH, mögelgifter, glykoalkaloider med flera kontaminanter med gränsvärden.
  • Ett nationellt provtagningsprogram för att följa upp halterna av dioxiner och PCB i feta fiskarter från Östersjöområdet.
    Sverige har ett undantag från gränsvärdena när det gäller vissa feta fiskarter från Östersjön, Vänern och Vättern. 
Senast granskad 2022-09-21