Kontroll av livsmedel

Livsmedelsverket övervakar att maten på den svenska marknaden är säker. I det arbetet ingår vissa nationella provtagningsprogram. I programmen kontrolleras eller övervakas  livsmedel när det gäller olika kemiska ämnen och mikroorganismer.

Livsmedelsverket ansvarar för de nationella, ibland även kallade särskilda, kontrollprogrammen för livsmedel. Kontrollen koncentrerar sig på de livsmedel där riskerna med olika kemiska ämnen eller mikroorganismer bedöms vara störst. Flera av provtagningsprogrammen är koordinerade med övriga medlemsstater inom EU.

I programmen kontrolleras både ämnen med fastställda gränsvärden och otillåtna ämnen. Provtagningen sker oftast tidigt i livsmedelskedjan som exempelvis vid slakterier och hos grossister. I programmen provtas både konventionella och ekologiska livsmedel, producerade i och utanför Sverige.

Analyserna görs på ackrediterade laboratorier. Därefter sammanställer, utvärderar och rapporterar Livsmedelsverket resultaten på denna webbplats och till den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Alla provtagningsprogram finns också beskrivna i Sveriges nationella kontrollplan (NKP).

Livsmedelsverkets provtagningsprogram

Dioxiner/furaner och PCB i livsmedel

Provtagningsprogrammet är pausat under 2021 och 2022. Under 2021 genomför Livsmedelsverket ett samordnat kontrollprojekt för lokala kontrollmyndigheter. Kontrollprojektet har inriktning mot provtagning av mjöl av vete, durumvete och fullkornsvete.

Övriga oönskade ämnen, till exempel metaller, nitrat, akrylamid och PAH

Senast granskad 2021-08-09