Kontroll av livsmedelsföretag

Det ska vara säkert att äta och matens innehåll ska beskrivas på ett riktigt sätt. Därför måste alla som arbetar med mat följa lagstadgade regler. Offentlig kontroll görs för att säkerställa att du och livsmedelsföretaget följer reglernas krav.

Kontrollerna kan vara föranmälda eller oanmälda. Olika delar av lagstiftningen för den aktuella verksamheten kan kontrolleras. Alla lagstiftningsområden behöver inte kontrolleras varje gång. Vilken metod som används beror på anläggningens storlek, typen av verksamhet och kontrollmyndighetens erfarenheter från tidigare kontroller.

Livsmedelskontrollens huvudsakliga delar:

  • revision av livsmedelsföretagens egen kontroll
  • inspektion i anläggningen
  • eventuell provtagning

Revision innebär att inspektören granskar företagarens rutiner för hur arbetet ska utföras, hur det i verkligheten utförs, vad resultatet blir och om det överensstämmer med de krav som finns i lagstiftningen. En revision är anmäld. Det görs så att ansvariga personer för områden som ska kontrolleras finns på plats och kan redogöra för företagets rutiner och verksamheter.

Inspektion innebär att inspektören granskar företagarens hantering utifrån lagstiftningens krav. En inspektion är ofta oanmäld. Det ger en konkret bild av hur verksamheten fungerar och bedrivs.

Provtagning kan göras som ett komplement till ovannämnda inspektioner och revisioner.

Slakterier och äggpackerier

Utöver kontrollerna av att livsmedelsföretaget följer lagstiftningen utför kontrollmyndigheten även kontroll av djuren innan slakt samt av slaktkroppar och organ efter slakt.

Vad innebär en avvikelse?

Kontroll innebär att avvikelser kan upptäckas och åtgärdas. Med avvikelser menas att kontrollmyndigheten upptäcker att det finns en risk att lagstiftning inte följs. Avvikelser noteras och följs upp genom förnyad kontroll. Om bristerna är allvarliga, exempelvis medför en uppenbar risk för konsumenternas hälsa, eller företaget inte rättar till bristerna kan kontrollmyndigheten besluta om åtgärder.

Kontrollmyndigheten kan exempelvis

  • besluta om sanering eller andra åtgärder som är nödvändiga för att se till att de livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra eller för att andra krav i livsmedelslagstiftningen följs,
  • begränsa eller förbjuda att livsmedlet släpps på marknaden och import eller export av livsmedel,
  • övervaka och, vid behov, besluta att livsmedel ska återkallas, dras tillbaka från marknaden eller förstöras,
  • ge tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än dem som de ursprungligen var avsedda för,
  • avbryta driften tillfälligt eller stänga hela eller delar av den berörda verksamheten under en lämplig tidsperiod,
  • tillfälligt eller permanent återkalla anläggningens godkännande.

Myndigheter är skyldiga att anmäla brott

När du fått ett beslut som exempelvis innebär föreläggande eller ett förbud så kan detta överklagas. Överklagan görs skriftligt. I skrivelsen ska du som överklagar ange vilket beslut det gäller och beskriva vilken ändring du begär.

En överklagan ska skickas till myndigheten som fattade beslutet om exempelvis ett föreläggande. Detta för att beslutsmyndigheten ska ta ställning till om det finns skäl att ompröva beslutet. Om beslutet ändras på det vis som företaget vill, upphör beslutet att gälla. Det kommer inte att prövas av överinstans i och med att företaget fått som det begärde.

Beslutsmyndigheten ska även pröva om överklagandet har kommit in i tid. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från det att företaget fick beslutet.

Om kommunen beslutat om överklagandet kan du överklaga vidare till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till förvaltningsrätten. Därefter kan Förvaltningsrättens dom överklagas till Kammarrätten. För att få förvaltningsrättens dom överprövad krävs däremot ett prövningstillstånd. Först prövar Kammarrätten frågan om domstolen ska "överpröva Förvaltningsrättens dom", det vill säga kammarrätten prövar först om domstolen ska meddela prövningstillstånd. Kammarrättens dom kan i sin tur överklagas till Högsta Förvaltningsrätten. Även här krävs prövningstillstånd.

Om det är Livsmedelsverket som beslutat om till exempel ett föreläggande överklagas Livsmedelsverkets beslut direkt till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom överklagas till Kammarrätten och Kammarrättens dom överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen. Även här krävs prövningstillstånd i Kammarrätten och Högsta Förvaltningsrätten.

Senast granskad 2021-08-10