Offentlig livsmedelskontroll

Livsmedelsinspektör

Det företag eller den organisation som till exempel producerar, transporterar eller säljer mat ansvarar för att reglerna i livsmedelslagstiftningen följs. Syftet med den offentliga kontrollen är att säkerställa att företagen tar detta ansvar. Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag omfattar hela kedjan från producent till konsument.  På denna sida berättar vi  om hur kontrollen går till och vem som utför den.

En kontroll som fokuserar på risker

Livsmedelsföretag och livsmedel kontrolleras regelbundet av myndigheterna. Kontrollen ska vara riskbaserad, det vill säga utföras tillräckligt ofta och med rätt fokus. Det innebär att olika typer av livsmedelsföretag och livsmedel kontrolleras olika ofta.

Myndigheterna kontrollerar att företagarna är medvetna om eventuella faror i sin verksamhet och har rutiner för att minimera riskerna, samt att de följer övriga bestämmelser i lagstiftningen. Kontrollen ska ge effekt, det vill säga upptäcka brister och se till att företagaren rättar till bristerna. 

Flera myndigheter utför kontrollen

Ansvaret för livsmedelskontrollen delas mellan länsstyrelser, kommuner, Livsmedelsverket och Försvarsmakten. 

Länsstyrelser

Länsstyrelsen kontrollerar primärproduktionen, framför allt jordbruk med till exempel uppfödning av slaktdjur, mjölkproduktion eller och odling av spannmål, grönsaker och bär. Andra exempel på primärproduktion är jakt, fiske, fiskodling och bärplockning.

Kommunala kontrollmyndigheter

Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder kontrollerar restauranger, butiker och andra livsmedelsaktörer som inte faller under Länsstyrelsens, Livsmedelsverkets eller Försvarsinspektörens ansvar.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket kontrollerar de flesta anläggningar där animaliska livsmedel hanteras och levereras till andra livsmedelsföretag. Det handlar om:

  • slakterier, vilthanteringsanläggningar, styckningsanläggningar
  • anläggningar som tillverkar köttberedningar eller köttprodukter, mjölk-, fisk och äggprodukter samt äggpackerier.

Förutom dessa anläggningar kontrollerar Livsmedelsverket även

  • hantering av livsmedel i tåg och på flyg
  • vin- och sprittillverkning
  • Systembolagets butiker.

Livsmedelsverket ansvarar även för kontroll av produkter som ska kontrolleras vid EU:s gäns.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Försvarsinspektören för hälsa och miljö kontrollerar att Försvarsmakten följer lagar och föreskrifter inom bland annat området livsmedelssäkerhet. 

Så styrs kontrollen

Även länsstyrelserna har ansvar att på regional nivå stötta kommunerna. Kommunernas beslut kan överprövas hos länsstyrelsen. 

Om det finns brister i kommunal kontroll kan Livsmedelverket förelägga kommunen att åtgärda bristerna.

EU:s revisorer granskar i sin tur att Sverige följer den gemensamma livsmedelslagstiftningen. Hur kontrollen är organiserad i Sverige, hur den fungerar, vilka mål myndigheterna har för den offentliga kontrollen­ och i vilken grad målen uppfylls.

Senast granskad 2022-03-21