Djurskydd

Djurskydd

Kontrollens syfte är att säkerställa att djurskyddslagstiftningen efterlevs.

Jordbruksverket ansvarar övergripande för stöd, råd och vägledning och de operativa kontrollmyndigheterna utför kontroll.

Myndighet Ansvarsområde

Näringsdepartementet

Försvarsdepartementet

Finansdepartementet

 
Jordbruksverket

Råd, stöd och vägledning till kontrollmyndigheter.

Livsmedelsverket

Ansvarar för att utföra djurskyddsinspektioner på slakterierna. Särskilda kontroller utförs även i samband med slakt. För att upptäcka djurskyddsbrister kontrolleras till exempel djurens hälsotillstånd när de kommer till slakteriet. Kontrollen utförs främst av de officiella veterinärerna.

Länsstyrelserna

Har det övergripande ansvaret för djurskyddskontroll inom det egna länet. Länsstyrelserna ansvarar för djurskyddskontroller inom prmärproduktionen, under transport och på slakterierna.

Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö

Ansvarar för kontroll av djurskydd inom Försvarsmakten.

 Ansvarsfördelningen mellan länsstyrelserna och Livsmedelsverket när det gäller djurskyddskontrollerna på slakterier framgår av 8 kap 6 och 9 §§ Djurskyddsförordningen (2019:66) och Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2019:14) om offentlig djurskyddskontroll (L44).

Planering av kontrollen

Hur kontrollerna ska planeras och genomföras styrs både av EU-lagstiftningen och av nationell lagstiftning. Myndigheterna bör årligen ta fram en plan för kontrollverksamheten. Planen beskriver vad som följas upp under verksamhetsåret. Planen ska utgå från lagstiftningen, från de gemensamma nationella målen och från mål som myndigheterna själva har satt upp.

Särskilda kontrollplaner eller kontrollprogram:

  • Fothälsoprogram för slaktkyckling (frivilligt)
  • Kontrollprogram för utegångsdjur (frivilligt)

Dokumenterade tillvägagångssätt bidrar till enhetlig kontroll

Myndigheten som ska utföra en offentlig kontroll behöver ta hänsyn till särskilda förberedelser enligt framtagna vägledningar och gått igenom relevant checklista.

Den operativa kontrollen av djurskydd ska grundas på en dokumenterad och fastställd riskanalys. Jordbruksverket har tagit fram en modell för riskklassificering för prioritering av djurskyddskontroller.

Riskklassificeringsmodellen är baserad på ett antal olika moduler för bland annat djurslag, verksamhet och tidigare kontrollresultat. Modellen är inlagd i djurskyddskontrollregistret (DSK) och de prioriterade djurskyddskontrollerna tas fram via denna modell.

De vägledningar och checklistor som finns för djurskyddskontroll harmoniserar med de krav som ställs i tvärvillkoren, vilket möjliggör samordning av kontrollerna. Tvärvillkoren är ett begränsat antal regler inom olika områden, bland annat miljöskydd, djurskydd, foder- och livsmedelssäkerhet som lantbrukaren/primärproducenten måste följa för att få full utbetalning på jordbrukarstöden. Information om tvärvillkoren finns på Jordbruksverkets webbplats.

Myndigheten går inför kontrollen genom tidigare kontrollresultat, brister eller avvikelser. Det är också vanligt att inspektören förbereder sig genom att kontrollera om det finns förprövningshandlingar som kan utgöra ett underlag för kontrollen.

Genomförande, kontrollmetoder och kontrollfrekvens

Hur den offentliga kontrollen bör utföras och lämpliga kontrollmetoder som bör användas beskrivs i vägledningar och checklistor.

Den operativa kontrollen utförs huvudsakligen i form av inspektioner av djurhållningen hos lantbruksföretag, slakterier och andra som håller djur, inklusive transport av djur.

Kontroll ska också göras då det finns anledning att anta att djurskyddslagstiftningen eller beslut fattade med stöd av lagstiftningen inte följs. En anledning till kontroll kan vara klagomål från allmänheten.

Vid inspektion kontrolleras att djurskyddsbestämmelserna följs bland annat med avseende på djurens hälsa och skötsel. Djurhållaren, eller någon som företräder djurhållaren, deltar vid kontrollen. Även viss dokumentation kan kontrolleras, som veterinärjournaler, transportjournaler och annan journalföring.

Kontroller vid godkända slakterier

Under följande länk kan du läsa mer om djurskyddskontroller vid slakt:

Du kan även läsa mer om Livsmedelsverkets kontroller vid slakt inklusive djurskydd under följande länk:

Hantering av resultat och avvikelser

Djurhållaren får en  muntlig sammanfattning av kontrollresultatet  på plats. Resultat från kontrollen dokumenteras i en kontrollrapport som skickas till djurhållaren.

Avvikelser kan leda till ett beslut om föreläggande. Föreläggandet kan förenas med vite. Vid allvarliga avvikelser har länsstyrelsen även rätt att besluta om omhändertagande av djur samt förbud för djurhållare att ha hand om djur.

Efter genomförd kontroll rapporterar länsstyrelserna in kontrollresultatet i systemet DSK.

Om brister konstaterades vid kontrollen följs dessa upp inom en bestämd skälig tid. Sådana kontroller bekostas av djurhållaren genom en avgift för kontroller som ursprungligen inte var planerade.

Uppföljning, utvärdering och ständiga förbättringar

Varje myndighet ansvarar för att ha ett eget system och rutiner för uppföljning. Det omfattar både uppföljning av att planerade kontroller har utförts, att kontrollerna har skett enligt dokumenterade rutiner och att kontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig och ger avsedd effekt. Jordbruksverket skickar årligen ut en enkät till kontrollmyndigheten om djurskyddskontrollen. Resultaten, som sammanställs, analyseras och utvärderas av myndigheterna, rapporteras särskilt till regeringen. Resultaten ligger till grund för utveckling av kontrollverksamheten och verksamhets-planeringen inför kommande år. Det kan innebära särskilda åtgärder och aktiviteter. Verifiering av djurskyddskontrollen görs genom parallellkontroller. Resultat rapporteras också till EU-kommissionen och redovisas i den årliga rapporten om kontrollen i livsmedelskedjan.

När uppföljning av kontrollen har gjorts kan det resultera i förändringar av prioriterade områden inom kontrollen eller särskilda åtgärder och aktiviteter. Eventuella påpekanden och brister som framkommer vid revisioner från EU-kommissionen påverkar också kommande verksamhetsplanering.

Senast granskad 2021-10-01