Revision av kontrollmyndigheter

Varje medlemsstat ska ha ett revisionssystem för granskning av den offentliga kontrollen. Alla kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan ska omfattas av systemet. Myndigheterna kan utföra interna revisioner eller låta en extern part utföra dem.

Syftet med revisionerna

Syftet med revisionerna är att granska och utvärdera att kontrollmyndigheterna har planerade verksamheter, att planerna följs, hur det praktiska arbetet utförs och om det ger resultat, det vill säga att kontrollen är verkningsfull genom att avvikelser upptäcks och åtgärdas. Resultaten från revisionerna används för att hitta brister och förbättringsområden, både hos enskilda myndigheter och i landet som helhet. Bestämmelserna om revisioner finns i artikel 6 i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll.

Nationell revisionsgrupp

På uppdrag av regeringen bildades 2013 en samrådsgrupp för revisioner i livsmedelskedjan. Livsmedelsverket är ordförande för gruppen. Gruppens syfte är att ge råd och stöd i revisionsarbetet. Den är också en plats för informations- och erfarenhetsutbyte, kompetens­utveckling och metodutveckling. I gruppen finns representanter för länsstyrelserna och de kommunala kontrollmyndigheterna, Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM), Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Sverige ingår även i ett EU-nätverk för revision av kontroll­myn­digheter där referensdokument tas fram som stöd till likvärdiga och bra revisioner. Arbetet från nätverket rapporteras till nationell revisionsgrupp.

Utförare av revisionerna

Så genomförs revisionerna

Revisionerna genomförs utifrån ett riskbaserat femårigt revisionsprogram. Risker för konsumenters och djurs hälsa, risk för konsumenten att bli lurad samt information om kontrollmyndigheternas verksamhet och tidigare revisionsresultat vägts in när revisionprogrammet tas fram.

Revisionsprogrammet ska säkerställa att alla relevanta områden täcks under denna period. Vilka revisioner som ska genomföras under ett år fastställs i ett ettårsprogram där det framgår vilka kontrollmyndigheter som ska revideras och vilken inriktning revisionen ska ha. 

Revisionerna genomförs genom granskning av dokument och intervjuer. Många av revisionerna omfattar även en skuggkontroll, det vill säga ett moment i revisionen där kontrollpersonalen vid den reviderade myndigheten utför en kontroll vid en anläggning. Revisionsgruppen iakttar och bedömer den kontroll som utförs. Resultatet av varje enskild revision sammanfattas i en revisionsrapport som delges den reviderade myndigheten.

Uppföljning

Den verksamhet som blir reviderad ansvarar för att ta hand om revisionsresultatet, det vill säga att ta fram lämpliga åtgärder inklusive tidsplan och att genomföra åtgärderna. Åtgärderna bör både vara korrigerande och förebyggande. Revisionsgruppen bedömer åtgärdsplanen och följer upp att åtgärderna genomförs.

Oberoende granskning

Sverige samarbetar med de övriga nordiska länderna om oberoende
granskning av ländernas revisionssystem. Arbetet startade som ett projekt 2016. Det permanentades i slutet av 2019 och omfattar alla nordiska länder men ännu inte alla berörda myndigheter inom länderna. I Sverige har hittills endast revision av livsmedelskontrollen granskats.

Internrevisionen vid Jordbruksverket är föremål för extern kvalitetsgranskning vart femte år, enligt kraven i The Institute of Internal Auditors (IIA) riktlinjer för yrkesmässig internrevision. 

Enligt artikel 116 i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll får Sverige inom olika områden revisioner från kommissionen, Sante F. Detta för att verifiera att det nationella kontrollsystem på olika områden fungerar som de ska.

 

 

Senast granskad 2021-06-08