Jordbruksverket

Struktursschema för organisationen hos Jordbruksverket.

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd.  

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Myndigheten bidrar också till en levande landsbygd och en god djurvälfärd i hela Sverige. 

Jordbruksverket arbetar i huvudsak med tre uppgifter:

  • Att Sverige ska ha en konkurrenskraftig, hållbar, lönsam och ökande matproduktion.
  • Att Sverige ska nå sina miljömål och att produktionen ska bli mer resurseffektiv.
  • Att Sverige ska ha ett gott skydd av djur, växter och hälsa.

Som Sveriges förvaltnings­myndighet inom jordbruk har Jordbruksverket ett samlat ansvar för att följa och bidra till Sveriges utveckling inom jordbruk, djurhållning, fiske, rennäring, trädgård och landsbygd. Myndigheten gör bland annat analyser och sammanställer statistik inom sina områden. 

Organisation

Jordbruksverkets organisation består av styrelse, internrevision, generaldirektör, överdirektör och sju avdelningar. Generaldirektören är Jordbruksverkets chef och överdirektören är ställföreträdande generaldirektör. Huvudkontoret ligger i Jönköping och runt om i landet har verket regionkontor i nio städer. Distriktsveterinärverksamheten är rikstäckande och finns på platser i hela Sverige. 

Några delar av verksamheten som är av särskild betydelse för den offentliga kontrollen i livsmedelsproduktionen är: 

  • Djuravdelningen ansvarar för smittskydd, att samordna kontrollen av in- och utförsel av djur och djurprodukter, djurskyddsfrågor, artsskydd och husdjursgenetiska resurser. 
  • Växt- och kontrollavdelningen ansvarar för frågor inom växtodlings- och trädgårdsområdet, ekologisk produktion och kontroll, utsäde, GMO, biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet. Till uppgifterna hör även utvärdering av jordbrukspolitikens miljöeffekter och arbete med att minska jordbrukets negativa inverkan på miljön och hälsan. Avdelningen ansvarar också för operativa kontroller inom bland annat fodertillverkning, utsäde, import- och produktionskontroll för att förebygga risken för spridning av växtskadegörare, klassificering av slaktkroppar och förekomst av växtskadegörare. 
  • Beredskapsenheten, som ligger under jordbruks- och analysavdelningen, ansvarar för planering, samordning och utveckling av Jordbruksverkets krisberedskap och krisorganisation. Det kan exempelvis handla om utbrott av en smittsam djursjukdom eller radioaktivt nedfall som drabbar jordbruket.
  • Distriktsveterinärerna ansvarar för tillgänglighet och beredskap som rör smittsamma sjukdomar. Distriktsveterinärerna arbetar med akut djursjukvård för alla djurslag och förebyggande djur­hälsovård med planerade besök. Distriktsveterinärerna är också officiella veterinärer vilket innebär att de utfärdar internationella intyg och utövar offentlig kontroll. 

Mer om uppdraget

Jordbruksverket administrerar och tillämpar EU:s regel- och stödsystem inom jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske. I uppdraget ingår att bevaka, föreslå ändringar, samordna, informera och hantera ersättningssystem. När det gäller EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy) har Jordbruksverket den centrala och samordnande rollen, men det är länsstyrelserna som handlägger, beslutar och kontrollerar de flesta av stöden. Inom landsbygdsprogrammet och fiskeprogrammet delar Jordbruksverket och länsstyrelserna på ansvaret för handläggning, beslut och kontroller av stöden. 

I Jordbruksverkets uppdrag ingår att verka för att EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige ska göra så stor nytta som möjligt för smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Det gäller i synnerhet för lokalt ledd utveckling, där Jordbruksverket har ett särskilt uppdrag i samtliga fonder. 

Myndigheten har också i uppdrag att främja och utveckla fiskerinäringen, vattenbruket och fisketurismen. Man samverkar med Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna i frågor som rör havs- och vattenmiljön, fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. 

Regeringen har slagit fast att jordbruket och fisket i Sverige ska vara både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Ekologiskt hållbart betyder att jordbruket ska vara resursbevarande, miljöanpassat och etiskt godtagbart. För fisket och vattenbruket innebär det att levande akvatiska resurser utnyttjas på ett miljömässigt hållbart sätt. 

Jordbruksverket arbetar för en god djurhälsa. Ett medel för att nå detta mål är att begränsa och förebygga att smittsamma djursjukdomar sprids. Genom distriktsveterinärorganisationen säkerställer myndigheten en djursjukvård dygnet runt i hela landet och arbetar också med förebyggande djurhälsovård. 

Jordbruksverket arbetar för ett rikt och varierat odlingslandskap med biologisk mångfald och för att jordbruket ska belasta miljön så litet som möjligt. Verket ansvarar också för att bekämpa växtskadegörare. 

Myndighetens krisberedskap innebär att man arbetar med planering och andra beredskapsåtgärder för att hindra och förebygga svåra påfrestningar på samhället inom jordbruks- och livsmedelsområdet. Om en sådan påfrestning ändå inträffar, så ska man arbeta för att minska konsekvenserna av den. Jordbruksverket ansvarar för att Sverige har en nationell beredskapsplan. 

Mer information

Vill du veta mer om Jordbruksverket, klicka på Jordbruksverkets logotyp längst ner på sidan. 

Senast granskad 2022-06-02