Kontrollorgan för ekologisk produktion och ekologiska livsmedel

EU-logotyp för ekologisk mat

Kontrollen och certifieringen av ekologisk produktion, ekologiska livsmedel och import av ekologiska varor, är delegerad till särskilda kontrollorgan.

Delegering av kontrolluppgifter

Livsmedelsverket och Jordbruksverket kan delegera kontroll och certifiering av ekologisk produktion och ekologiska livsmedel till kontrollorgan. För att få delegation måste kontrollorganet vara ackrediterat av Swedac.

Ackreditering 

Swedac ackrediterar kontrollorgan och kontrollerar att de uppfyller de krav som ställs på dem som ackrediterade.

Kontrollorgan, delegerande myndighet och godkända områden

Kiwa Sverige AB – Livsmedelsverket, Jordbruksverket

 • Levande eller obearbetade jordbruksprodukter, inbegripet utsäde och annat vegetativt förökningsmaterial
 • Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
 • Foder
 • Förtecknade produkter enligt bilaga I till förordning 2018/848

SMAK Certifiering AB – Livsmedelsverket, Jordbruksverket

 • Levande eller obearbetade jordbruksprodukter, inbegripet utsäde och annat vegetativt förökningsmaterial
 • Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
 • Foder
 • Förtecknade produkter enligt bilaga I till förordning 2018/848

ControlCert Scandinavia AB – Livsmedelsverket

 • Obearbetade jordbruksprodukter
 • Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
 • Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

HS Certifiering AB – Livsmedelsverket, Jordbruksverket

 • Levande eller obearbetade jordbruksprodukter, inbegripet utsäde och annat vegetativt förökningsmaterial
 • Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
 • Foder
 • Förtecknade produkter enligt bilaga I till förordning 2018/848

Intertek Certification AB – Livsmedelsverket, Jordbruksverket

 • Obearbetade jordbruksprodukter
 • Utsäde och annat vegetativt förökningsmaterial
 • Foder
 • Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

Valiguard AB – Livsmedelsverket

 • Obearbetade jordbruksprodukter
 • Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

Tillsyn av kontrollorganen

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Swedac ska granska hur kontrollorganen utför kontroll och certifiering av ekologiska aktörer. Granskningen görs både på kontrollorganens kontor och genom så kallad skuggkontroll då myndig­heterna följer med vid en kontroll som utförs hos ett certifierat företag. Skuggkontrollerna följer en fyraårsplan för att täcka in alla områden inom ekologisk produktion.

Syftet med bedömningarna är att verifiera att kontrollorganet har ett system och rutiner som uppfyller de krav som ställs.

I bedömningen av kontrollorganen ingår också att kontrollera att de genomför kontroll och utfärdar certifikat på rätt sätt. Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska bedöma om kontroll­organen uppfyller kraven för delegering.

Företag som inte kontrolleras av kontrollorgan

Aktörer inom Jordbruksverkets område som säljer andra oförpackade ekologiska produkter än foder direkt till slutkonsument behöver inte ansluta sig till certifieringen. Det förutsätter att företaget inte förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar eller bereder ekologiska livsmedel eller importerar ekologiska livsmedel från tredje land. Företag som säljer sina produkter på internet måste vara anslutna till ett kontrollorgan.

Information till kontrollorgan

Särskild information till kontrollorgan om delegering av kontrollen och kontrollorganens uppgifter finns på Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets webbplatser.

Senast granskad 2021-12-21