Uppföljning, utvärdering och förbättringar

Ett förbättringshjul indelat i sektionerna förbättringar, planering, genomförande och utvärdering

Syftet med uppföljningen är främst att mäta och visa hur väl alla kontrollmyndigheter gemensamt följer bestämmelserna i förordning (EU) 2017/625.

Uppföljningen syftar även till att undersöka hur kontrollen utvecklas samt hur myndigheterna medverkar till att de gemensamma målen uppnås och bidrar till att konsumenterna får säkra och tillförlitliga livsmedel, att Sverige har ett gott djurskydd, en god djurhälsa och sunda växter.

Uppföljning och förbättringsförslag nationellt

Samtliga nationella mål följs upp på nationell nivå av Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Det görs bland annat genom resultaten från myndighetsrapporteringen och från revisioner som redovisas i Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan. Rapporten kallas i dagligt tal Årliga rapporten och förkortas ÅR.

Syftet med uppföljningen är främst att mäta och visa hur väl alla kontrollmyndigheter gemensamt följer bestämmelserna i förordning (EU) 2017/625. Uppföljningen syftar även till att undersöka hur kontrollen utvecklas samt hur myndigheterna medverkar till att de gemensamma målen uppnås och bidrar till att konsumenterna får säkra och tillförlitliga livsmedel, att Sverige har ett gott djurskydd, en god djurhälsa och sunda växter.

Analyserna av resultatet av årets sammanlagda arbete och de förbättringsförslag som presenteras i rapporten är i första hand till för berörda myndigheter. Det är efter uppföljningen som nya prioriteringar kan göras. Rapporten används också i många andra sammanhang då den beskriver läget i Sverige exempelvis vid handel inom EU och med tredje länder.

Den årliga rapporten publiceras på Livsmedelsverkets webbplats och skickas till EU-kommissionen. Alla medlemsstater behöver årligen skicka en sådan rapport till EU för att kommissionen i sin tur ska få en samlad bild över läget inom unionen. Syftet med att ha samma lagstiftning och en gemensam uppföljning är för att kunna säkerställa att konsumenter får säkra och tillförlitliga livsmedel oavsett var produkten kommer ifrån samt att länderna värnar om ett gott djurskydd, en god djurhälsa och sunda växter. Det är förutsättningar för en fri handel inom unionen.

Målen i den nationella kontrollplanen och den årliga rapporten, där resultat, måluppfyllelse och förslag till förbättringsåtgärder som redovisas, hänger ihop. Bilden och texten nedan beskriver arbetet med den nationella kontrollplanen och den årliga rapporten som pågår under året. 

JANUARI/FEBRUARI Nytt kontrollår - kontrollen startar. Inrapportering och analys av föregående års kontrollresultat.
MARS/APRIL Fortsatt analys och slutsatser av föregående års kontrollresultat.
MAJ/JUNI Förankring av årliga rapporten om kontrollen (ÅR). Verksamhetsplaneringen för nästa år börjar.
JULI/AUGUSTI Beslut om årliga rapporten (ÅR). Uppdatering av mål och aktiviteter i nationella kontrollplanen inleds. Verksamhetsplanering.
SEPTEMBER/OKTOBER  Publicering av nya mål och aktiviteter.
NOVEMBER/DECEMBER  Regleringsbrev och statlig budget fastställs. Eventuell justering av aktiviteter görs i kontrollplanen.

 

Kontrollmyndigheternas egen uppföljning

Målen måste också följas upp på myndighetsnivå som en del av myndighetens eget förbättringsarbete. Att kontrollen är ändamålsenlig och verkningsfull och hur de nationella målen beaktas vid planeringen av myndigheternas kontroll, granskas också vid revisioner som utförs av länsstyrelserna, Jordbruksverket eller Livsmedelsverket.

Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning

Senast granskad 2020-08-20