Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning är viktigt för att den offentliga kontrollen och myndigheternas råd och service till konsumenter och företag ska fungera väl och ge önskad effekt.

Längst ner på sidan hittar du länkar till sidor som beskriver

  • Kontrolluppdraget
  • Verksamhetsplanering 
  • Operativa förutsättningar
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Rättssäkerhet och myndigheternas befogenheter
  • Grundläggande krav på kontrollmyndigheter
  • Uppföljning, utvärdering och förbättringar

Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning är en pågående process där planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och förbättringsåtgärder följer och återkopplar till varandra. Styrning är huvudsakligen ledningens ansvar och chefernas arbetsuppgift. Det gäller inte minst för kontrollen i livsmedelskedjan.

Planering Årlig planering av den riskbaserade kontrollen, baserad på mål och lagstiftning.
Genomförande Kontrollen genomförs enligt planering, kontrollrapporter upprättas, avvikelser hanteras, uppföljande kontroller genomförs.
Utvärdering Uppföljning, utvärdering och analyser görs för att följa upp och verifiera att kontrollerna genomförts enligt planen. Resultaten sammanställs och analyseras.
Förbättring Baserat på resultaten från uppföljning, utvärdering och analys görs förbättringar.
Senast granskad 2020-08-20