Tungmetaller och mykotoxin i mjöl (operativt mål 16) 2020-2022 - Kemiska risker

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av kadmium och ochratoxin A i mjöl av vete, durumvete och bovete, som avses säljas till konsument, understiger gällande gränsvärden.

Kontrollerna ska utföras vid alla kvarnar samt hos företagare som genom import eller införsel säljer mjöl av sådant slag. Motsvarande kontroll av mjöl ska också utföras när mjölet används som råvara vid industriell tillverkning av bageriprodukter och pastaprodukter.

Bakgrund till målet

Spannmål kan ta upp tungmetaller som kadmium från jordarna där de växer. Kadmium kan ge njurskador vid långvarig, hög exponering. Spannmålsprodukter är baslivsmedel där förekomst av tungmetaller bör begränsas. Vid lagring av spannmål finns risk för att mögelgifter bildas, som kan orsaka bland annat njurskador.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23§ livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Lagstiftning

Artikel 5 förordning (EG) nr 852/2004, om identifiering av faror och för-faranden för att eliminera eller reducera farornas förekomst till en acceptabel nivå.
Förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.

Kontrollmetod

HACCP-revision. Företagarnas rutiner för att säkerställa att deras produkter klarar gränsvärdena med avseende på kadmium och ochratoxin A ska kontrolleras.

Om myndigheten finner det nödvändigt kan verifierande prover tas ut, men målet innebär inte att det måste göras.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2019-10-14