Spårbarhet kött (operativt mål 5) 2020-2022 - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns för färskt och fryst kött av nöt, gris samt får och lamm. Målet omfattar såväl helt som bitat och malet kött.

I förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden om svenskt ursprung. Kontrollerna ska utföras i minst 500 butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna, det vill säga ICA, Coop, Axfood, Bergendahls, Lidl och Netto.

Bakgrund till målet

Korrekt märkning är viktig för konsumenter. Att livsmedel motsvarar den information som ges är viktigt för att konsumenter ska ha förtroende för livsmedlen på marknaden. Att det inte fuskas är också en fråga om lika konkurrensförhållanden på marknaden. Svenska produkter har ofta ett mervärde för konsumenter i Sverige och är "säljande". För att informationen ska vara korrekt måste informationsöverföring och spårbarhet fungera i alla led. Spårbarhet är viktigt, bland annat för att kunna finna, och avlägsna från marknaden, livsmedel som visar sig vara icke säkra att förtära. Kontroll utifrån operativa mål 2017 – 2019 för att verifiera köttets ursprung har resulterat i avvikelse i ca 25 % av fallen. Det finns därför skäl att fortsätta kontrollen i tidigare led, samt utöka till detaljhandelsledet.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23§ livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Det antal anläggningar som anges i målet gäller nationellt. För att omvandla det nation-ella målet till mål för enskilda myndigheter används följande "fördelningsnyckel" för restauranger och butiker:

Antal anläggningar inom myndighetens ansvar Andel som myndigheten ska kontrollera (%)
1-20 minst 75
21- minst 50

Lagstiftning

  • Förordning (EG) nr 1760/2000
  • Förordning (EG) nr 1825/2000
  • Artikel 18 i förordning (EG) nr 178/2002
  • Förordning (EU) nr 931/2011
  • Artikel 8 i förordning (EU) nr 1169/2011
  • Förordning (EU) nr 1337/2013

Kontrollmetod

Verifierande kontroll i detta mål förs främst med kontrollmetoderna spårbarhetskontroll, revision och inspektion. Om myndigheten finner det nödvändigt kan verifierande prover tas ut, men målet kräver inte detta. Samma sak gäller mera ingående kvantitativ spårbarhetskontroll (mängdbalans).

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda:

Senast granskad 2020-04-07