Spårbarhet ägg (operativt mål 6) 2020-2022 - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns för ägg.

Kontrollerna ska utföras vid minst 100 bagerier, i minst 100 restauranger samt i minst 200 butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna. I förekommande fall ska kontroll i butik också verifiera påståenden om svenskt ursprung.

Bakgrund till målet

Korrekt märkning är viktig för konsumenter. Att livsmedel motsvarar den information som ges är viktigt för att konsumenter ska ha förtroende för livsmedlen på marknaden. Att det inte fuskas är också en fråga om lika konkurrensförhållanden på marknaden. Svenska produkter har ofta ett mervärde för konsumenter i Sverige och är "säljande".

För att informationen ska vara korrekt måste informationsöverföring och spårbarhet fungera i alla led. Fusk med ursprungsuppgifter för ägg är inte enbart en fråga om att vilseleda konsumenter, det är också en fråga om säkerhet då ägg omfattas av Sveriges salmonellagaranti. Spårbarhet är viktigt, bland annat för att kunna finna, och avlägsna från marknaden, livsmedel som visar sig vara icke säkra att förtära.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Det antal anläggningar som anges i målet gäller nationellt. För att omvandla det nationella målet till mål för enskilda myndigheter används följande "fördelningsnyckel":

Antal anläggningar inom myndighetens ansvar Andel som myndigheten ska kontrollera (%)
1-20 minst 75
21- minst 50

Lagstiftning

  • Artikel 18 i förordning (EG) nr 178/2002
  • Artikel 8 i förordning (EU) nr 1169/2011 

Kontrollmetod

Verifierande kontroll i detta mål förs främst med kontrollmetoderna spårbarhetskontroll, revision och inspektion. Om myndigheten finner det nödvändigt kan verifierande prover tas ut, men målet kräver inte detta. Samma sak gäller mera ingående kvantitativ spårbarhetskontroll(mängdbalans).

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda:

Senast granskad 2020-04-07