Skötsel och underhåll av reservoarer (operativt mål 3) 2020-2022 - Säkert dricksvatten

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla kommunala distributionsanläggningar (mer än 100 m3 /dygn) som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Kontrollen ska verifiera att verksamhetsutövaren har rutiner för att sköta, underhålla och vid behov rengöra reservoarer för att motverka förorening och mikrobiologisk tillväxt.

Bakgrund till målet

Förorening av reservoarer kan ge kvalitetsproblem i dricksvattnet som ofta drabbar konsumenter. I många fall ger det också upphov till kokningsrekommendationer. Bristande skötsel och underhåll av reservoarer kan göra att föroreningar tillförs dricksvattnet via t ex otäta manluckor, sprickbildning och otät ventilation.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

2b, 5, 6 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Revision och inspektion.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda:

Senast granskad 2019-11-14