Samordnade kontrollprojekt 2021-2022

Livsmedel

Under 2021 genomförs tre samordnade kontrollprojekt, vilka är inriktade på kontroll av spårbarhet av kött, skötsel och underhåll av reservoarer för dricksvatten respektive kontroll av tungmetaller och mykotoxin i mjöl.

För  2022 planeras två samordnade kontrollprojekt. Dessa är kontroll av akrylamid respektive kontroll av allergena ingredienser.

Livsmedelsverket samordnar kontrollprojekt inom vissa prioriterade områden. Projekten syftar till att öka kompetensen hos myndigheterna inom ett specifikt kontrollområde eller om en specifik kontrollmetod, exempelvis revision eller provtagning.

Samordnade kontrollprojekt är viktiga för en likvärdig och samlad kontroll inom speciella områden. Kontrollprojekten ska bidra till att de operativa målen uppfylls och på så sätt utveckla Sveriges livsmedelskontroll.

Myndigheterna deltar på frivillig basis och genomför projekten inom ramen för den ordinarie planerade kontrollen. Myndigheterna hanterar också självständigt eventuella avvikelser som kommer fram i projekten. Resultaten rapporteras till Livsmedelsverket enligt särskilda anvisningar.

Samordnade kontrollprojekt 2021

För 2021 har beslut fattats att genomföra följande projekt:

  • Kontroll av spårbarhet kött.
  • Kontroll av skötsel och underhåll av reservoarer (dricksvatten).
  • Kontroll av tungmetaller och mykotoxin i mjöl.

Kontroll av spårbarhet kött

Projektet har bäring på operativt mål 5 och syftar till att offentlig kontroll utförs för att verifiera att spårbarhet finns för färskt och fryst kött av nöt, gris samt får och lamm. I förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden om svenskt ursprung. Kontrollerna ska utföras i butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna.

Projektet kommer att genomföras under perioden oktober - november 2021. Ett arbetsrum kommer öppna på Livstecknet under våren och där kan myndigheterna anmäla sig och hitta mer information.

Kontroll skötsel och underhåll av reservoarer (dricksvatten)

Projektet har bäring på operativt mål 3 och syftar till att offentlig kontroll utförs vid alla kommunala distributionsanläggningar (mer är 100 m3/dygn) som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Kontrollen ska verifiera att verksamhetsutövaren har rutiner för att sköta, underhålla och vid behov rengöra reservoarer för att motverka förorening och mikrobiell tillväxt.

Projektet kommer att genomföras under perioden maj till oktober 2021. Ett arbetsrum på Livstecknet kommer öppna under våren och där kan myndigheterna anmäla sig och hitta mer information.

Kontroll av tungmetaller och mykotoxin i mjöl

Projektet har bäring på operativt mål 16 och innebär att offentlig kontroll utförs för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av kadmium och ochratoxin A i mjöl av vete, durumvete och bovete, som avses säljas till konsument, understiger gällande gränsvärden. Kontrollerna ska utföras vid alla kvarnar samt hos företagare som genom import eller införsel säljer mjöl av sådant slag. Motsvarande kontroll av mjöl ska också utföras när mjölet används som råvara vid industriell tillverkning av bageriprodukter och pastaprodukter.

Projektet inkluderar provtagning som ska utföras under två perioder, i maj och i augusti 2021. Anmälan till projektet kommer öppna i början av 2021. Under våren öppnas ett arbetsrum för kontrollprojektet på Livstecknet. Där kommer att finnas instruktioner för anmälan och stödmaterial.

Samordnade kontrollprojekt 2022

Under 2022 planeras två samordnade kontrollprojekt.

  • kontroll av akrylamid i kaffe och barnmat
  • kontroll av allergena ingredienser

Kontroll av akrylamid

Projektet är kopplat till två operativa mål och områden; 13 (kaffe) och 15 (barnmat). Fokus för projektet är att säkra efterlevnaden av reglerna avseende akrylamid, förordning (EU) 2017/2158. Målen berör kafferosterier, tillverkare av barnmat samt företag som importerar kaffe eller köper in kaffe eller barnmat från andra EU-länder. Företagens rutiner för förebyggande och reducerande åtgärder för att minimera mängden akrylamid i produkterna kommer att kontrolleras. Viss provtagning av kaffe och barnmat kommer att ske parallellt med detta.

Kontroll av allergener

Projektet har bäring på operativt mål 8. Syftet med projektet är att kontrollera i vilken utsträckning verksamheter har system som säkerställer att kunderna kan få information om allergena ingredienser samt att de uppgifter som verksamheten ger stämmer med innehållet i livsmedlen. Verksamheter som kommer kontrolleras är storhushåll. Kontrollprojektet hoppas ge värdefull kunskap om det behövs ytterligare stöd till verksamhetsutövare och kontrollmyndigheter för att uppnå syftet med reglerna i artikel 44 i förordning (EU) nr 1169/2011, det vill säga att konsumenter ska få information om allergener och annan obligatorisk information som gäller livsmedel som inte är färdigförpackade. Projektet kan även ge underlag för att utvärdera Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation.

Mer information om dessa projekt kommer att publiceras längre fram.

Operativa mål för livsmedelskontrollen 2020-2022

Här finns mer information om de operativa målen för åren 2020-2022.

Senast granskad 2021-07-05