Saffran (operativt mål 17) 2020-2022 - Kemiska risker

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att företagarna säkerställer att saffran innehåller det som anges i märkning eller i annan livsmedelsinformation (äkthet), att färgämnen inte används samt att spårbarhet finns.

Kontrollerna ska utföras vid minst 100 importörer, huvudkontor, grossister och matmäklare, samt e-handel och annan distansförsäljning.

Bakgrund till målet

Kryddor är en av de tio livsmedelsgrupper som det fuskas mest med, enligt EU-parlamentets utskott för miljö och hälsa. Det förekommer inblandning av annan råvara och otillåten färgning för att vilseleda kunder. Därför kommer kontrollen inriktas på att verifiera äkthet, spårbarhet och frånvaro av färgämnen.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23§ livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Det antal anläggningar som anges i målet gäller nationellt. För att omvandla det nationella målet till mål för enskilda myndigheter används följande "fördelningsnyckel":

Antal anläggningar inom myndighetens ansvar Andel som myndigheten ska kontrollera (%)
1 - 20 minst 75
20 - minst 50

Verksamheter med distansförsäljning kan innefatta e-handel, postorder och försäljning via föreningar, skolklasser eller liknande.

Lagstiftning

Artikel 8 och 18 förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 7  förordning (EU) nr 1169/2011

Kontrollmetod

Verifierande kontroll i detta mål förs främst med kontrollmetoderna spårbarhetskontroll, provtagning, revision och inspektion.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2020-03-13