Kontrollplan foder och livsmedel primärproduktion 2020-2023

Livsmedel

Planering av kontrollen i primärproduktionen av foder och livsmedel görs av länsstyrelserna tillsammans med Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Målet är att kontrollen på ska vara riskbaserad på nationell nivå och att samtliga branscher får regelbunden kontroll.

Nationell kontrollplanering

Modellen för nationell kontrollplanering för primärproduktionen fördelar varje år kontroller vid 1000 kontrollobjekt. Kontrollerna fördelas enligt principer som gör att sannolikheten att få kontroll är lika för stor alla anläggningar med samma kontrollpriortet, oavsett var i landet anläggningen finns.

Varje länsstyrelser tilldelas ett antal kontroller per bransch. Om inget annat anges ska kontrollen av foder och livsmedel samordnas vid kontrollbesöket. Om ett kontrollobjekt har såväl livsmedels- som foderverksamhet ska båda områdena kontrolleras. Den nationella kontrollplanen för primärproduktionen består av en fyraårig rullande plan och en ettårig plan som uppdateras årligen.

Kontroller vid 1000 kontrollobjekt 2020

För år 2020 har kontroller vid ca 850 kontrollobjekt fördelats mellan branscherna spannmål, bladgrönsaker på friland, mjölk, nöt, fjäderfä och struts, gris, baljväxter, potatis, ägg, hägnat vilt, frilevande vilt, odlade fisk/kräftdjur, samt groddar. Kontrollerna har i sin tur fördelats mellan länen enligt beräkningar och principer som gör att sannolikheten att få kontroll är lika för alla anläggningar med samma risk, oavsett var i landet anläggningarna finns.

Dessutom ska så kallade "övriga riskbaserade kontroller" (tidigare kallad stickprovskontroll) utföras vid ca 150 kontrollobjekt inom branscherna odling av bladgrönsaker på friland och odling av fisk- och kräftdjur. Två branscher som identifierats vid omvärldsbevakningen som särskilt intressanta för utökad kontroll.

Särskilt fokus 2020

Vid kontrollerna av bladgrönsakerna ska särskilt fokus läggas på kontroll av bevattningsvatten och personalhygien. Motsvarande för odling av fisk och kräftdjuren är kontroll av läkemedel och andra behandlingar som görs, samt eventuell användning av läkemedel i fodret.

Även kontrollerna vid två andra branscher kommer ha särskilt fokus år 2020 - äggproduktion och spannmålsodling. Vid kontrollerna av äggproduktion ska eventuell närvaro av dioxin och narasin i fodret särksilt kontrolleras. För kontroll vid odling av spannmål för livsmedelsändamål ligger fokus på kontroll enligt operativt mål 20, som gäller mykotoxin vid torkning och lagring av spannmål.

Senast granskad 2019-11-15