Mykotoxin vid spannmålstorkning och lagring (operativt mål 20) 2020-2022 - Kemiska risker

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid 250 anläggningar som torkar och/eller lagrar spannmål för livsmedelsändamål, för att verifiera att företagarna vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra eller reducera bildning av ochratoxin A i spannmålen.

Bakgrund till målet

Spannmålsprodukter är baslivsmedel där förekomst av skadliga ämnen som mögelgifter bör begränsas. Vid lagring av spannmål finns risk för att mögelgifter bildas, som kan orsaka bland annat njurskador.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23§ livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Lagstiftning

Bilaga I, del A, avsnitt II förordning (EG) nr 852/2004
Förordning (EG) nr 1881/2006 om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

Kontrollmetod

Revision av om företagarnas rutiner och förfaranden är tillräckliga för att säkerställa att deras produkter klarar gränsvärdena med avseende på ochratoxin A i spannmål.

Om myndigheten bedömer att det nödvändigt kan verifierande prover tas ut, men målet innebär inte att provtagning måste göras.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2019-05-03